លិខិតចំហរលោក សម រង្ស៊ី ជូនលោក​ ម៉ាក្រុង ប្រធានាធិបតីបារាំង ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក ហ៊ុន សែន នៅទីក្រុងប៉ារីស ដែលលោក ហ៊ុន សែន នឹងយកការទទួលស្វាគមន៍ពីលោក ម៉ាក្រុង ទៅបង្អួតពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ ក្នុងគោលបំណងឲ្យបារាំងទទួលស្គាល់ ការបន្តអំណាចតពូជរបស់គាត់​ / LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EMMANUEL MACRON A PROPOS DU CAMBODGE / AN OPEN LETTER TO FRENCH PRESIDENT EMMANUEL MACRON ON CAMBODIA

ចែករំលែក ៖​

13 December 2022 - Open letter with English translation (*)

លិខិតចំហរលោក សម រង្ស៊ី  ជូនលោក​ ម៉ាក្រុង ប្រធានាធិបតីបារាំង ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក ហ៊ុន សែន នៅទីក្រុងប៉ារីស ដែលលោក ហ៊ុន សែន នឹងយកការទទួលស្វាគមន៍ពីលោក ម៉ាក្រុង ទៅបង្អួតពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ ក្នុងគោលបំណងឲ្យបារាំងទទួលស្គាល់ ការបន្តអំណាចតពូជរបស់គាត់​។

Sam Rainsy's open letter about Cambodia to Emmanuel Macron, the President of the Republic of France.

https://www.gavroche-thailande.com/cambodge-france.../

OPEN LETTER TO THE PRESIDENT OF FRENCH REPUBLIC EMMANUEL MACRON ABOUT CAMBODIA

A CALL FROM SAM RAINSY

Mr President,

As an elected representative of the Cambodian people and leader of a party that has collected – despite institutionalized cheating – nearly half of the popular suffering, allow me to share with you my perplexity at your submission to the insistence of Cambodian Prime Minister Hun Sen who absolutely held to be received by the President of the French Republic during his current trip to Europe. You must know that this dictator honored by the majority of Khmer people and condemned everywhere by the global community of democratic nations, currently has only one goal when he is out of his country: to re-establish a law international team severely hurt by its violations getting worse of human rights in Cambodia.

In the face of the rise of the National Salvation Party (PSN) representing the united democratic opposition which seriously threatened his regime, Hun Sen did not find anything better than to arbitrarily dissolve the party in 2017, allowing his own party, Cambodian People's Party (PPC) to win the year next 100% of National Assembly seats.

This return to a one-party system accompanied by violent political repression is a grave violation of the 1991 Paris Accords that require Cambodia to establish and maintain a “system of liberal democracy” and pluralistic." The 18 friendly nations signatories to these agreements – including France as co-chair of the Paris International Conference on Cambodia – have committed to ensuring that all clauses of these agreements are respected.

Receiving Hun Sen with great pump in the current circumstances is not the gesture that the Cambodian people expect from France.

A meeting of the French president with the Cambodian dictator at the Elysee is a political error in terms of the counterproductive results of an “engagement” with Hun Sen who enjoys presenting any ceremonial and honorary gesture at his view coming from Western leaders as bail to his policy of repression in Cambodia. Such an encounter is also a moral offense if the sufferings of the victims of Hun Sen’s incessant brutality mentioned in the latest report prepared on August 26, 2022 by the United Nations Special Rapporteur on the If Eradication of human rights in Cambodia

Why have you not learned the lesson from the meeting that President François Hollande had with the same Hun Sen at the Elysee on October 26, 2015?

On the same day in Phnom Penh, two PSN MPs, Nhoy Chamroeun and Kong Saphea, were seriously wounded by Hun Sen's spies in a fascist-style attack inside the National Assembly premises. Since that 2015 meeting between François Hollande and Hun Sen, Cambodia's democracy has gone downhill from hell.

The 2022 Elysee meeting does not bode well given the continued increase in the number of political prisoners in Cambodia's jails and the growing repression of opposition, trade unions and civil society ile in "preparation" for the July 23, 2023.

Hun Sen, a former Khmer red leader under Pol Pot, in power for 37 years without discontinuity (a world record), is simply planning to be replaced by his eldest son after the 2023 election and envisages that power will remain later into the hands of his grand kids. Better than Putin, Xi Jinping and Kim Jong Un combined! France des Lumières et des Rights must not participate, closely or remotely, in this bloody farce.

Respectfully,

Sam Rainsy

Acting President of Cambodia National Salvation Party (PSN)

__________________________________________________

(*) English translation

AN OPEN LETTER TO FRENCH PRESIDENT EMMANUEL MACRON ON CAMBODIA

Boston, 12 December 2022

Mr President,

I am an elected representative of the Cambodian people and leader of a party which has succeeded in gathering almost half of the popular vote in elections despite institutionalised cheating.

Allow me to express my alarm that you have submitted to the insistence of Cambodia’s Prime Minister Hun Sen that he be received by the French president during his current visit to Europe. This is a dictator who is hated by the majority of the Khmer people and who has been condemned by democratic nations throughout the world. When he is outside the country, he has only one aim: to rebuild his international legitimacy, which has been seriously impaired by his increasingly grave violations of human rights in Cambodia.

The rise of the united democratic opposition, the Cambodia National Rescue Party (CNRP), posed a serious threat to the regime. Hun Sen therefore had the party arbitrarily dissolved in 2017, which allowed his own party, the Cambodian People’s Party (CPP) to simply award itself every single seat in the national assembly in the following year’s elections. This return to a single-party system was accompanied by violent political repression and was a fundamental breach of the Paris Peace Agreements on Cambodia signed in 1991. These agreements oblige Cambodia to create and maintain a system of “liberal and pluralist democracy.” The 18 friendly countries who signed these accords, including France in the capacity of co-president of the International Paris Conference on Cambodia, undertook to ensure that all the clauses of the agreement were respected.

An official pomp-laden welcome for Hun Sen in current circumstances is not what the people of Cambodia expect from France. A meeting between the French President and Hun Sen at the Elysée is a political error if judged by the counter-productive results of “engagement” with Hun Sen, who delights in presenting any ceremonial and honorific gesture which he is granted as underwriting his policy of repression in Cambodia. Such a meeting is also a mistake in moral terms if we consider the sufferings of the victims of Hun Sen’s endless brutality. These are detailed in the latest report by the United Nations Special Rapporteur on human rights in Cambodia published on August 26, 2022.

The meeting between President François Hollande and Hun Sen at the Elysée on October 26, 2015 provides a lesson. On the same day in Phnom Penh, two CNRP deputies, Nhoy Chamroeun and Kong Saphea, were attacked and seriously wounded by Hun Sen’s henchmen in a fascist-style attack which took place in the national assembly itself. Since the 2015 meeting between François Hollande and Hun Sen, democracy in Cambodia has been systematically dismantled.

The 2022 Elysée meeting offers no other prospect than continuing increases in the number of political prisoners held in Cambodia’s jails, and ever more brutal repression of the opposition, trade unions and civil society in “preparation” for legislative election on July 23, 2023.

Hun Sen is a former leader of the Khmer Rouge under Pol Pot who has been in power for a continuous 37 years, which constitutes a world record. His aim is to hand over power to his eldest son after the 2023 elections, and he raises the prospect of power later being held by his grandchildren. This would surpass the combined efforts of Putin, Xi Jinping and Kim Jong-un. France, the home of the rights of man, should not bloody its hands.

Respectfully yours,

Sam Rainsy

Interim leader of the Cambodia National Rescue Party (CNRP)

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បើ​លោក ហ៊ុន សែន បន្ត​កាន់​អំណាច​ទៅ​មុខ​ទៀត តើ​ខ្មែរ​នឹង​ឈប់​ក្រ​ឬ​ទេ?
លោក សម រង្ស៊ី អំពាវនាវប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ឲ្យជម្រុញសមាគមអាស៊ាន (ASEAN) ទាំងមូល គោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ ដូចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី អញ្ចឹងដែរ / Sam Rainsy: Indonesia can help repair ASEAN’s authoritarian drift under Cambodia’s Hun Sen
សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ បានហៅ ហ៊ុន សែន ថាជាជនក្បត់ជាតិ ហើយបានប្រដូច ហ៊ុន សែន ជាមួយជនក្បត់ជាតិ ២ នាក់ទៀត គឺ Pierre Laval នៃប្រទេសបារាំង (France) និង Vidkun Quisling នៃប្រទេសន័រវេស (Norvège) / Norodom Sihanouk: "Hun Sen is a traitor who can be compared to Pierre Laval and Vidkun Quisling"
ហ៊ុន សែន សព្វថ្ងៃ ជាមេដឹកនាំ របៀប ហ្វាស៊ីស (Fasciste) ដូច មូសូលីនី (Mussolini) នៅប្រទេសអ៊ីតាលី ពីឆ្នាំ ១៩២២ ដល់ ១៩៤៥ / Hun Sen fascist-type regime.
មរតកដែល ហ៊ុន សែន បន្សល់ទុក គឺ គ្រាប់បែកមួយ ដែលនឹងផ្ទុះ នៅថ្ងៃខាងមុខ / HERITAGE DE HUN SEN POUR LE CAMBODGE : UNE BOMBE A RETARDEMENT
Flag Counter