លោក សម រង្ស៊ី បកស្រាយពីបច្ចេកទេសទំនើប ក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីស្របច្បាប់ ដើម្បីកំណត់បន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ចែករំលែក ៖​

០៥ កក្កដា ២០១៩ / 05 July 2019

លោក សម រង្ស៊ី បកស្រាយពីបច្ចេកទេសទំនើប ក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីស្របច្បាប់ ដើម្បីកំណត់បន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ កាលពីថ្ងៃទី០៥ កក្កដា ២០១៥។

Sam Rainsy elaborated on modern technologies in the utilisation of legal maps to correctly demarcate the border line on July 05 2015.

Flag Counter