ក្រោយពីបានកាន់អំណាច ជិត ៤០ ឆ្នាំ តើ ហ៊ុន សែន បានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះ ឲ្យកម្ពុជា? / En exclusivité, le bilan des décennies Hun Sen dressé par Sam Rainsy

ចែករំលែក ៖​

១២ សីហា ២០២៣ / 12 August 2023

ក្រោយពីបានកាន់អំណាច ជិត ៤០ ឆ្នាំ តើ ហ៊ុន សែន បានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះ ឲ្យកម្ពុជា?

អ្វីដែល ហ៊ុន សែន បានបន្សល់ទុក គឺរបបខ្មែរក្រហមជំនាន់ថ្មី (régime néo-khmer rouge) ដែលនៅតែធ្វើឲ្យប្រជារាស្រ្ត "ខ្លាច ឃ្លាន ខ្លៅ" ដូចកាលពីសម័យ ប៉ុល ពត។ ហ៊ុន សែន ក៏បានបន្សល់ទុកផងដែរ នូវរបបចោរាធិបតេយ្យ ដឹកនាំដោយចោរលួចជាតិ (kleptocratie et Etat mafieux)។

ហ៊ុន ម៉ាណែត មិនអាចកែប្រែរបបនេះបានទេ ពីព្រោះគាត់មិនអាចដើរចេញពីគន្លង ហ៊ុន សែន បានឡើយ។ បើហ៊ានតែផ្តល់សេរីភាព ឲ្យប្រជារាស្រ្តខ្មែរតែបន្តិច របបសព្វថ្ងៃ នឹងដួលរលំជាពុំខាន។

ម្យ៉ាងទៀត របបនេះ មិនអាចផ្តាច់សម្ព័ន្ធភាព ជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តបានទេ ពីព្រោះត្រូវការចាំបាច់ជំនួយដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិន ដូចកាលពីសម័យ ប៉ុល ពត អញ្ចឹងដែរ។ ប្រទេសចិន ក៏មិនដកខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេ ដរាបណាត្រកូល ហ៊ុន សែន នៅតែកាន់អំណាចដដែល។

មរតក ហ៊ុន សែន ពីរយ៉ាងទៀត គឺ ៖

១- ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ ជាង ២ លាននាក់ បង្ខំចិត្តចំណាកស្រុក ទៅថៃ ពីព្រោះគ្មានមធ្យោបាយរស់នៅ លើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួន។

២- ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ គ្រប់គ្រួសារ ទូទាំងប្រទេស ជំពាក់បំណុលធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វ័ណ្ឌក មិនអាចរើខ្លួនរួច ដោយសារប្រាក់ចំណូល មិនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទប់ទល់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃ។

Gavroche

12 août 2023

BILAN DES DECENNIES HUN SEN

Par Sam Rainsy

Ce 22 août, après un vote sans surprise de l’Assemblée nationale, Hun Manet deviendra officiellement premier ministre en remplacement de son père Hun Sen qui aura occupé ce poste pendant presque quatre décennies.

Le moment est venu d’évaluer ce que Hun Sen a laissé au Cambodge depuis qu’il est devenu premier ministre en 1985.

Ses réalisations le plus souvent mises en avant, car indéniables, sont la paix et le développement économique, surtout par rapport aux quinze années précédant 1985 qui ont été marquées par le coup d’état pro-américain de Lon Nol en 1970, la plongée du Cambodge dans la guerre du Vietnam, les massacres génocidaires commis sous le régime khmer rouge dirigé par Pol Pot, l’invasion du Cambodge par les troupes vietnamiennes, l’occupation vietnamienne et la guerre civile – en fait une confrontation entre puissances régionales ou mondiales par Cambodgiens interposés – jusqu’aux Accords de Paix de Paris de 1991.

PAIX ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Hun Sen a abusivement mis le retour de la paix à son profit exclusif. C’est oublier le rôle décisif dans la réconciliation nationale joué par l’ancien roi Norodom Sihanouk. C’est surtout ignorer le fait que le processus de paix a été facilité par la fin de la guerre froide et l’écroulement du communisme en Europe. La signature des Accords de Paris du 23 octobre 1991 a précédé de deux mois seulement l’effondrement de l’Union Soviétique. Depuis plusieurs années auparavant l’URSS avait prévenu le Vietnam qu’elle ne pourrait plus soutenir son effort de guerre au Cambodge. Quant à la Chine qui soutenait les Khmers rouges contre le Vietnam pro-soviétique, elle n’avait plus de raisons de porter Pol Pot à bout de bras. La guerre ne pouvait que cesser, faute de commanditaires.

Maintenant, sous le régime autoritaire et corrompu actuel où la population est privée de liberté et de justice, la paix est vidée d’une partie de sa substance et fait penser à la “paix des cimetières” qui règne en Corée du Nord.

Le Cambodge a connu un développement économique remarquable pendant ces trente dernières années. Le contraire eût été étonnant. D’abord le pays qui avait pratiquement été réduit en cendres par les guerres, les massacres et des pillages de toutes sortes, redémarrait à partir d’un niveau très bas. Ensuite, après les Accords de Paris qui comportent un important volet “Reconstruction” dont le financement était assuré par les principaux bailleurs de fonds mondiaux, le Cambodge est l’un des pays qui a reçu le plus d’aide internationale par tête d’habitant. Plus récemment la Chine a consenti des prêt colossaux au Cambodge dont l’utilisation donne lieu à de nombreuses interrogations. En tout cas, ce n’était pas l’argent qui manquait.

CAPITALISME SAUVAGE GANGRÉNÉ PAR LA MAFIA

Le taux de progression du PIB a été élevé au cours des trente dernières années : au moins 6 à 7% par an en moyenne. Mais il n’a rien d’extraordinaire par rapport aux performances des pays voisins tels que le Vietnam et la Thaïlande. En fait, l’écart de niveaux de vie avec ces pays voisins tend à s’aggraver depuis dix à quinze ans, ce qui conduit à relativiser le développement économique au Cambodge.

C’est la qualité de la croissance en termes de durabilité et d’équité qui laisse à désirer. Les principaux moteurs de cette croissance plutôt anarchique ont été la déforestation (le Cambodge a souffert sur la période considérée d’un taux de déforestation parmi les plus élevés de la planète), la spéculation immobilière, les casinos, le blanchiment d’argent et la prostitution et autres formes de trafic d’êtres humains. Comment parler de durabilité quand les ressources naturelles disparaissent à vue d’œil et que le tissu social se déchire si dangereusement ? Comment parler d’équité quand cette croissance basée essentiellement sur la corruption ne profite qu’à une petite élite politico-financière rassemblée autour de la famille Hun Sen et qu’elle ne fait que creuser les inégalités et injustices sociales ?

Comme en Russie ex-Union Soviétique, le passage du communisme au capitalisme et la fausse transition vers la démocratie ont permis à des dirigeants ou clans politiques d’organiser des ventes de biens de l’État d’une manière complètement opaque et arbitraire. Ces agissements ont propulsé la corruption à un niveau jamais atteint auparavant et ont donné naissance à une nouvelle mafia dirigée par les “oligarques” et leurs protecteurs politiques. A la différence de la Russie où il y a eu plusieurs clans rivaux ou successifs représentant l’élite politico-financière, le Cambodge n’a connu que le clan Hun Sen qui a décidé de tout durant cette brutale mutation vers le capitalisme.

Deux phénomènes sans précédent reflètent une souffrance sociale indéniable.

– Contredisant les statistiques officielles qui indiquent un taux de chômage fallacieux inférieur à 1%, plus de deux millions de jeunes cambodgien, soit quelque 20% de la population active, ont dû s’expatrier pour devenir travailleurs migrants en Thaïlande où ils vivent dans des conditions très précaires. Un tel phénomène de migration transnationale massive pour une raison de survie économique n’était jamais survenu auparavant au Cambodge.

– La population cambodgienne est la plus endettée au monde si l’on se base sur le pourcentage de la dette individuelle moyenne par rapport au revenu par tête d’habitant. Cet endettement qui s’accroît chaque année montre que la population ne peut plus compter sur ses revenus déclinants pour faire face à ses dépenses croissantes ne serait-ce que du fait de l’inflation. On peut parler d’une faillite économique cachée provisoirement par un endettement de survie qui n’est qu’une fuite en avant … jusqu’à ce que la situation devienne explosive.

REGIME NEO-KHMER ROUGE AVEC RELENTS FASCISTES

C’est sur le plan politique que l’héritage laissé par Hun Sen est le plus inquiétant. En tant qu’ancien commandant militaire khmer rouge sous Pol Pot, Hun Sen a gardé une mentalité et une culture caractéristiquement khmères rouges. Il continue de faire reposer le régime qu’il incarne jusqu’à ce jour sur le triptyque de la dictature polpotienne : la peur (khlach), la faim (khlean), l’ignorance (khlav).

La logique de contrôle de la population reste identique même si les méthodes utilisées revêtent une intensité moindre.

– La peur : elle résulte de la préservation d’un état policier qui quadrille, contrôle et terrorise la population en employant des méthodes violentes.

– La faim : elle consiste à maintenir une population pauvre dans la dépendance économique – ou même simplement alimentaire – à l’égard du parti au pouvoir dont les “donations” sont conditionnées à l’obéissance politique.

– L’ignorance : elle est associée au manque d’information objective et/ou diversifiée résultant de la fermeture forcée des médias indépendants, ce qui permet de mieux soumettre la population à une propagande partisane obscurantiste.

Ce régime néo-khmer rouge présente de surcroît des relents fascistes caractérisés par un État policier qui surveille tout, un grand chef tout-puissant (Hun Sen) qui fait l’objet d’un véritable culte de la personnalité, un capitalisme sauvage où les plus grosses fortunes sont associées au pouvoir politique, une répression sanglante à l’encontre de l’opposition, une attaque en règle contre les syndicats ouvriers, un roi potiche, silencieux et complice, et un clergé apeuré ou opportuniste avec des chefs religieux complaisants envers le régime.

HUN MANET NE POURRA RIEN CHANGER

Tant que Hun Sen restera vivant et continuera de tirer les ficelles, il est illusoire de s’attendre à une quelconque libéralisation de ce régime néo-khmer rouge mis en place par Hun Sen lui-même. Hun Manet est prisonnier de tout le système décrit plus haut.

Tant que ce système restera en place, un changement (plus nominatif que réel) de premier ministre ne changera pas grand-chose. On se souvient des espoirs soulevés en Syrie lors de la succession en l’an 2000 du président Hafez al-Assad par son fils Bashar al-Assad représentant une nouvelle génération plus éduquée et plus ouverte. Ces espoirs se sont vite dissipés car le fils s’est révélé pire que le père en termes de violations des droits de l’homme et de confrontation avec l’Occident. Cela prouve bien qu’un changement de personnes ne changera rien tant que le système reste le même.

Le système actuel repose sur la répression politique et policière et ne peut se permettre une quelconque ouverture au risque d’entendre les voix de la contestation couvrir tout le pays et de voir l’opposition démocratique l’emporter à la première vraie élection. La répression de plus en violente à laquelle on assiste depuis plusieurs années est une fuite en avant dans laquelle Hun Manet ne peut qu’emboîter le pas à Hun Sen.

Sur le plan extérieur, il n’y aura aucun changement non plus car l’alliance avec la Chine communiste est vitale et irremplaçable pour le régime Hun Sen en termes de soutien politique, diplomatique, financier et militaire. De son côté, la Chine militariste ne quittera jamais le Cambodge tant que la famille Hun Sen restera au pouvoir. Pour la Chine aussi, vassaliser le Cambodge pour en faire un bastion militaire et un avant-poste de Pékin dans la péninsule indochinoise est une option stratégique fondamentale (irréversible tant que durera le régime Hun Sen) pour poursuivre sa politique expansionniste mondiale.

L’Occident ne doit plus se faire d’illusions quant à la possibilité de détacher le régime Hun Sen de la Chine et de ramener le Cambodge sur la voie de l’indépendance et de la neutralité comme l’y obligent les Accords de Paris de 1991 ainsi que sa constitution promulguée à la suite de ces Accords. Continuer à nourrir ce genre d’illusions et ne pas comprendre que l’alliance stratégique avec Pékin revêt un caractère existentiel pour le régime Hun Sen, conduit l’Occident et des pays comme le Japon et l’Australie à perdre un temps précieux qui pourrait être autrement utilisé pour définir une stratégie réaliste et efficace pour défendre leurs intérêts et leur sécurité.

Sam Rainsy

https://www.gavroche-thailande.com/cambodge-politique-en.../

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
អ្នកណាចាប់ដៃ ហ៊ុន សែន នឹងទទួលវាសនាអាក្រក់​ / PERSPECTIVE D’UN GOUVERNEMENT EN FRANCE RESPECTEUX DE SES ENGAGEMENTS AU CAMBODGE
លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងក្នុងវេទិកាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ នៅទីក្រុងលីយ៉ុង (Lyon) ប្រទេសបារាំង ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
លោក សម រង្ស៊ី ចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយអង្គការ WORLD LIBERTY CONGRESS (WLC) ឬ សភាសេរីភាពពិភពលោក នៅទីក្រុងអូស្លូ (Oslo) ប្រទេសន័រវ៉េស (Norway)​ / Sam Rainsy attended an international forum organized by the World Liberty Congress (WLC) at the Oslo Freedom Forum
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនបាតុកម្មទាមទារឲ្យរបប ហ៊ុន ម៉ាណែត ដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានរបបនេះចាប់ខ្លួន
លោក សម រង្ស៊ី ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង អូស្លូ (Oslo) ប្រទេស ន័រវេស (Norvège ឬ Norway) ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយអង្គការ World Liberty Congress (WLC) ឬ សភាសេរីភាពពិភពលោក
Flag Counter