វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី “ឱកាសវិនិយោគរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសវៀតណាម” / CNRP Forum: Investment Opportunities in Cambodia and Vietnam.

ចែករំលែក ៖​

០៩ កញ្ញា ២០២៣ / 09 September 2023

 

Flag Counter