លោក សម រង្ស៊ី ប្រៀបធៀបក្រុមភេរវករ ហាម៉ាស់ (Hamas) ជាមួយនឹងពួកឃាតករខ្មែរក្រហម។ តែដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់បាន យ៉ាងពិតប្រាកដ និងជាស្ថាពរ ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល (Israël) ត្រូវតែបញ្ឈប់ការធ្វើបាប ការជិះជាន់ និងការប្លន់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែង ពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន (Palestiniens)

ចែករំលែក ៖​

០១ វិច្ឆិកា ២០២៣ / 01 November 2023 - Article en français

ក្នុងអត្ថបទជាភាសាបារាំងនេះ លោក សម រង្ស៊ី ប្រៀបធៀបក្រុមភេរវករ ហាម៉ាស់ (Hamas) ជាមួយនឹងពួកឃាតករខ្មែរក្រហម។ តែដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់បាន យ៉ាងពិតប្រាកដ និងជាស្ថាពរ ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល (Israël) ត្រូវតែបញ្ឈប់ការធ្វើបាប ការជិះជាន់ និងការប្លន់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែង ពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន (Palestiniens)។

https://www.gavroche-thailande.com/asie-france-et-si-les.../

Gavroche

31 octobre 2023

ET SI LES COMBATTANTS DU HAMAS RESSEMBLAIENT AUX KHMERS ROUGES?

Notre collaborateur et chroniqueur Sam Rainsy tente une comparaison internationale risquée, mais pertinente entre les combattants du groupe Palestinien responsable de l’assaut terroriste sur Israël le 7 octobre, et les Khmers Rouges…

AU MOYEN-ORIENT ACTUELLEMENT IL Y A DES ACTEURS QUI RESSEMBLENT AUX KHMERS ROUGES IL Y A CINQUANTE ANS

Par Sam Rainsy

Le conflit israélo-palestinien et les images qu’il envoie sur les écrans de télévision ne peuvent laisser personne indifférent. Même un Cambodgien comme moi qui suis né et qui vis loin du théâtre de ce conflit, même une personne comme moi qui observe les évènements d’une manière complètement désintéressée, ne peut contenir son émotion. J’ai pleuré sur les images de l’attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier comme j’ai pleuré sur les images des bombardements aériens israéliens sur les populations civiles de la bande de Gaza les jours suivants.

Peut-être que le Cambodgien que je suis, ressent d’une manière un peu particulière cette nouvelle tournure de la tragédie qui est en train de se dérouler au Moyen-Orient. Peut-être que ce Cambodgien quelconque comprend un peu mieux que tout autre étranger, ce qui se passe dans cette lointaine Palestine. Peut-être que ce qui est en train de se passer là-bas remue en lui ce qui s’est passé ici au Cambodge il y a environ cinquante ans.

En 1975 les Khmers Rouges menés par Pol Pot avaient pris le pouvoir à Phnom Penh. C’était le début d’un massacre à grande échelle répertorié comme le plus effrayant des génocides dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Entre le quart et le tiers d’une population de 7 millions d’habitants ont été massacrés. Un nouvel Holocauste.

Le massacre avait commencé le 17 avril 1975 quand les Khmers Rouges avaient donné 24 heures aux deux millions d’habitants de Phnom Penh d’évacuer la capitale pour se réfugier à la campagne afin d’échapper à des bombardements aériens (venant, disaient-ils, des Américains). Cet ordre d’évacuation impérative et immédiate dans l’impréparation la plus totale avait signifié l’arrêt de mort d’innombrables malades, handicapés, vieillards, femmes en couches et nourrissons qui ont succombé le long des routes ce jour-là.

La cruauté et la barbarie des Khmers Rouges étaient au moins égales à celles que les terroristes du Hamas ont montré à l’encontre des populations israéliennes soumises entre leurs mains le 7 octobre dernier. Pour ne retenir qu’une image d’apocalypse, les bourreaux khmers rouges attrapaient des nourrissons par les pieds pour leur fracasser le crâne contre un poteau ou un arbre.

Personne ne s’attendait à une telle cruauté et une telle barbarie. Personne n’aurait imaginé que, dans la tête et le comportement d’un être humain, l’humanité ait pu disparaître ainsi dans les ténèbres. Et pourtant, une telle métamorphose est bien arrivée et il faut essayer de comprendre ce qui s’est passé dans l’esprit des bourreaux.

Les Cambodgiens ou Khmers sont traditionnellement connus pour leur hospitalité, leur douceur et leur immuable sourire. Mais la révolution khmère rouge peut s’expliquer, au moins partiellement, par les décennies antérieures de souffrances, de frustrations et d’humiliations endurées dans le silence par une bonne partie de la population cambodgienne, notamment la paysannerie enfermée et exploitée dans un système de type féodal.

La haine et la colère longtemps refoulées ont explosé sous la forme d’une “vengeance sociale” à l’échelle nationale parce que toutes les règles formant le cadre politique, économique, social, légal, moral et religieux ont disparu d’un seul coup par la volonté de Pol Pot de “faire complètement table rase du passé”.

Dans certaines circonstances, un être humain peut subitement cesser de l’être et donner libre cours à la barbarie. Chaque être humain doit savoir qu’il existe un Khmer Rouge qui sommeille en lui.

Quand les terroristes du Hamas ont fait irruption sur le territoire israélien le 7 octobre dernier, ils ont pu donner libre cours à la barbarie parce qu’ils considéraient qu’ils n’avaient aucun cadre institutionnel à respecter (comme les Khmers Rouges de 1975 à 1979) et qu’ils pouvaient se livrer en toute impunité à toutes sortes d’exactions pour assouvir leur haine et leur soif de vengeance. Mais il faut comprendre que cette haine et cette soif de vengeance proviennent de souffrances, de frustrations et d’humiliations endurées par de nombreux Palestiniens depuis des décennies.

Montrant une haine réciproque et pour satisfaire aussi un désir de vengeance les dirigeants d’Israël disent qu’ils veulent détruire le Hamas. Mais pour atteindre réellement et définitivement cet objectif, il faudrait qu’Israël mette un terme aux souffrances, frustrations et humiliations endurées par les Palestiniens.

Le Hamas s’appuie avant tout sur le désespoir de ces Palestiniens qui les pousse à essayer de sortir de la douloureuse situation dans laquelle ils se trouvent, en utilisant tous les moyens à leur portée y compris les plus répréhensibles comme le terrorisme.

Les bombardements massifs effectués par l’aviation israélienne pour “détruire le Hamas” en détruisant des quartiers entiers de centres urbains dans la bande de Gaza et en faisant inévitablement d’innombrables victimes civiles, peuvent être efficaces à court terme. Mais ils contribuent à la perpétuation d’un conflit armé entretenu sans arrêt par la haine et la soif de vengeance des deux côtés.

Après une frappe israélienne, on peut voir des enfants palestiniens prostrés et hébétés à côté des décombres sous lesquels sont ensevelis leurs parents ou le reste de leurs familles. On peut craindre que ces enfants Palestiniens ne s’engageront un jour dans les milices du Hamas ou d’une organisation similaire si l’on n’arrête pas le cycle infernal de la violence.

Pour assurer la survie d’Israël que nous devons tous soutenir, nous devons aider ce pays à éviter de faire sans relâche ce travail d’élimination de pans entiers des populations vivant à ses frontières.

Je ne peux qu’approuver ce propos du président français Emmanuel Macron lors de sa récente visite dans la région concernée: “Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne”.

Il n’y a rien de plus inhumain que ce mot d’ordre que les Khmers Rouges se passaient entre eux : “Il vaut mieux éliminer des innocents par erreur que de laisser échapper un coupable”.

Sam Rainsy

Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant sur le lien ci-dessous

https://www.gavroche-thailande.com/newsletter-subscribe/

01 November 2020 / 01 November 2023 - Article en french

In this article in French, Mr. Sam Rainsy compares the terrorist group Hamas (Hamas) with the Khmer Rouge murderers. But to get rid of Hamas truly and permanently, Israel must stop harassing, trampling and plundering of Palestinian land.

https://www.gavroche-thailande.com/asie-france-et-si-les.../

Gavroche

October 31, 2023

WHAT IF HAMAS FIGHTERS LOOK LIKE KHMER Rouge?

Our contributor and columnist Sam Rainsy looks at a risky but relevant international comparison between the fighters of the Palestinian group responsible for the terrorist attack on Israel on October 7, and the Khmer Rouge...

IN THE MIDDLE EAST NOW THERE ARE ACTORS WHO LOOK LIKE THE KHMER Rouge FIFTY YEARS AGO

By Sam Rainsy

The Israeli-Palestinian conflict and the images it sends on TV screens cannot leave anyone indifferent. Even a Cambodian like me who was born and lives far from the theater of this conflict, even a person like me who observes the events in a completely uninterested manner, cannot contain his emotion. I wept over the images of Hamas' attack on Israel on October 7th, as I wept over images of Israeli airstrikes on civilians in the Gaza Strip in the following days.

Perhaps the Cambodian that I am feels a little special about this new turn of tragedy unfolding in the Middle East. Maybe any Cambodian understands a little better than any foreigner, what is going on in that faraway Palestine. Maybe what's going on there is a stir in what happened here in Cambodia about fifty years ago.

In 1975 the Khmer Rouge led by Pol Pot had taken power in Phnom Penh. It was the beginning of a large-scale massacre described as the most horrific genocide in the second half of the 20th century. Between a quarter and a third of a population of 7 million have been massacred. A new Holocaust.

The massacre began on April 17, 1975, when the Khmer Rouge had given two million Phnom Penh 24 hours to evacuate the capital to the countryside to escape (coming, they said, from the Americans). This urgent and immediate evacuation order in total unpreparedness had meant stopping the deaths of countless sick, disabled, elderly, pregnant women and infants who died along the roads that day.

The cruelty and barbarism of the Khmer Rouge was at least equal to what the Hamas terrorists showed against the Israeli subjugated population on October 7. Capturing only an apocalypse image, Khmer Rouge bureaucrats grabbed infants by their feet to smash their skulls against a pole or tree.

No one expected such cruelty and barbarism. No one would have imagined that, in the head and behavior of a human being, humanity could have disappeared in the darkness. And yet, such a metamorphosis has happened and it is necessary to try to understand what happened in the minds of the bureaucrats.

Cambodians or Khmer are traditionally known for their hospitality, gentleness, and unwavering smile. But the Khmer Rouge Revolution can be explained, at least in part, by the previous decades of suffering, frustration and humiliation endured in silence by a large portion of the Cambodian population, including landscaping locked and operated in a feudal-style system.

Long-suffered hatred and anger have exploded in the form of a nationwide “social revenge” because all the rules forming the political, economic, social, legal, moral and religious framework have disappeared suddenly by Pol Pot’s willingness to “completely table the table of the past".

Under certain circumstances, a human being can suddenly cease to be and give free flow to barbarism. Every human being must know that there is a Khmer Rouge sleeping inside him.

When Hamas terrorists invaded Israeli territory on October 7, they were able to give the barbarity free because they believed they had no institutional framework to respect (like the Khmer Rouge of 1975-1979) and could deliver in any way impunity for all kinds of wrongdoings to satisfy their hatred and thirst for revenge. But it must be understood that this hatred and thirst for revenge stems from suffering, frustration and humiliation endured by many Palestinians for decades.

Showing mutual hatred and also to satisfy a desire for revenge, Israel's leaders say they want to destroy Hamas. But to truly and definitely achieve this goal, Israel would have to put an end to the suffering, frustration and humiliation endured by the Palestinians.

Hamas is relying primarily on the desperation of these Palestinians which drives them to try to get out of the painful situation they find themselves in, using every means at their disposal, including the most reprehensible ones such as terrorism.

Massive bombardment carried out by the Israeli air force to "destroy Hamas" by destroying entire neighborhoods of urban centers in the Gaza Strip and inevitably causing countless civilian casualties, may be effective in the short term. But they contribute to the perpetuation of an armed conflict sustained by unabated hatred and vengeance on both sides.

After an Israeli strike, Palestinian children can be seen prostrated and humiliated next to the rubble under which their parents or the rest of their families are buried. It is feared that these Palestinian children will never join Hamas militias or similar organisation if the hellish cycle of violence is not stopped.

To ensure the survival of Israel, which we must all support, we must help Israel avoid the relentless work of eliminating entire populations living on its borders.

I can only agree with this statement from French President Emmanuel Macron during his recent visit to the region in question: "A Palestinian life is worth a French life that is worth an Israeli life."

There is nothing more inhumane than the slogan the Khmer Rouge used to pass among themselves: "It is better to eliminate innocent people by mistake than to let a guilty one escape."

Sam Rainsy

Every week, receive Gavroche Hebdo. Register by clicking link below

https://www.gavroche-thailande.com/newsletter-subscribe/

Flag Counter