ស្ថានការណ៍ប្រែប្រួល​ក្នុង​តំបន់​ប្រទេស​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា / The evolving situation in Southeast Asia is likely to precipitate significant changes in Cambodia

ចែករំលែក ៖​

១៩ មករា ២០២៤ / 19 January 2024

ស្ថានការណ៍ប្រែប្រួល​ក្នុង​តំបន់​ប្រទេស​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ឥឡូវនេះ ហ៊ុន សែន ឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជា ហ៊ុន សែន កំពុងនាំ​គ្រោះ​ថ្នាក់​មក​កម្ពុជា និងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

​ប្រតិកម្ម​ពី​អន្តរជាតិ​ គេ​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចិន​ប្រើ​មូលដ្ឋាន​សឹក​នៅ​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ឈ្លានពាន​ប្រទេស​ជិតខាង​ផ្សេង​ទៀតឡើយ។ ហ៊ុន សែន កំពុងនាំ​គ្រោះ​ថ្នាក់​មក​កម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហ៊ុន សែន ជាអ្នកនាំសង្គ្រាមមកប្រទេសកម្ពុជា។

The evolving situation in Southeast Asia is likely to precipitate significant changes in Cambodia. Hun Sen's intention to allow China to establish military bases in Cambodia is a move that endangers not only Cambodia but also the broader Southeast Asian region. The international reactions, China must not use these Cambodian bases for invading neighboring countries. By inviting such a presence, Hun Sen is not only jeopardizing the safety of Cambodia but also increasing the risk of conflict in the region.

Flag Counter