លោក សម រង្ស៊ី អំពាវនាវទៅអង្គបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃ ២៥ កុម្ភៈ ២០២៤ / Mr. Sam Rainsy is appealing to the electorate for the Senate election on February 25, 2024

ចែករំលែក ៖​

២៩ មករា ២០២៤ / 29 January 2024

លោក សម រង្ស៊ី អំពាវនាវទៅអង្គបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃ ២៥ កុម្ភៈ ២០២៤។ ខ្ញុំ សូមអំពាវនាវដល់តំណាងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យរួបរួមគ្នា ហើយសហការគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នៅស្រុកយើង។ នៅពេលនេះ មានគណបក្សនយោបាយ ៣ ដែលតំណាងឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ ហើយដែលមានអ្នកគាំទ្រចេញមកពីប្រភពដើមតែមួយ គឺគណបក្សភ្លើងទៀន គណបក្សកម្លាំងជាតិ និងគណបក្ស ឆន្ទៈខ្មែរ។

Mr. Sam Rainsy is appealing to the electorate for the Senate election on February 25, 2024. I urge all representatives of the democratic forces in Cambodia to unite and collaborate in promoting democracy in our country. Currently, there are three political parties representing the democratic forces, drawing supporters from the same base: the Candlelight Party, the Nation Power Party, and the Khmer Will Party.

 

Flag Counter