តើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីយ៉ាងដូចម្តេច ក្នុងវិស័យកសិកម្ម? / How will the land issue be resolved while ensuring the development of Cambodia's agriculture?

ចែករំលែក ៖​

២៩ សីហា ២០១៩ / 29 August 2019

ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន តើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីយ៉ាងដូចម្តេច ក្នុងវិស័យកសិកម្ម?

In the "positive change" we are fighting for, how will the land issue be resolved while ensuring the development of Cambodia's agriculture?

(សុន្ទរកថាលោក សម រង្ស៊ី នៅវត្តរស្មីសាមគ្គី ទីក្រុង រូបេ / Roubaix ប្រទេសបារាំង ថ្ងៃ ០៥ ឧសភា ២០១៩)

Flag Counter