លោក សម រង្ស៊ី រៀបរាប់ពីការរៀបចំចុងក្រោយ សម្រាប់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោក ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ / Sam Rainsy elaborates on the latest developments related to the preparation for his return to Cambodia on 9 November 2019

ចែករំលែក ៖​

២១ កញ្ញា ២០១៩ / 210 September 2019

លោក សម រង្ស៊ី រៀបរាប់ពីការរៀបចំចុងក្រោយ សម្រាប់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោក ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩។

Sam Rainsy elaborates on the latest developments related to the preparation for his return to Cambodia on 9 November 2019.

 

Flag Counter