លោកស្រី ជូឡុង សូមូរ៉ា រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយមន្ត្រីសេតវិមាន ក្រសួងការបរទស រដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា នៃសហរដ្ឋអាមេរិក / Tioulong Saumura reports to CNRP supporters on her meetings with officials from the White House, the state department, the senate and the House of Representatives of the USA

ចែករំលែក ៖​

២២ កញ្ញា ២០១៩ / 22 September 2019

លោកស្រី ជូឡុង សូមូរ៉ា រាយការណ៍ប្រាប់សកម្មជនសកម្មនារីយើង អំពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយមន្ត្រីសេតវិមាន ក្រសួងការបរទស រដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។

Madame Tioulong Saumura reports to CNRP supporters on her meetings with officials from the the White House, the state department, the senate and the House of Representatives of the USA.

Flag Counter