យុទ្ធនាការ​ម្រាមដៃ​ ០៩ / 09 Fingers Campaign

ចែករំលែក ៖​

២៣ កញ្ញា ២០១៩ / 23 September 2019

យុទ្ធនាការ​ម្រាមដៃ​ ០៩។ / 09 Fingers Campaign.

ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ គឺជាឱកាសដែលនៅសល់តែមួយគត់ ដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជា។

09 November 2019 is the only remaining chance to rescue Cambodia.

Flag Counter