ហ៊ុន សែន និងក្រុមគ្រួសារគាត់ ផ្តល់គម្រូអាក្រក់ដល់យុវជនខ្មែរ និងប្រព័ន្ធអប់រំ នៅកម្ពុជា / Hun Sen and his family provide bad examples for the Cambodian youth and the education system in Cambodia

ចែករំលែក ៖​

៣០ កញ្ញា ២០១៩ / 30 September 2019

ហ៊ុន សែន និងក្រុមគ្រួសារគាត់ ផ្តល់គម្រូអាក្រក់ដល់យុវជនខ្មែរ និងប្រព័ន្ធអប់រំ នៅកម្ពុជា ដោយសម្អាងតែលើសញ្ញាបត្រក្លែងក្លាយ ឬ សញ្ញាបត្រប្រភេទទី២ (កម្រិតទាប តាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ)។

Hun Sen and his family provide bad examples for the Cambodian youth and the education system in Cambodia by boasting their fake degrees or second-class diplomas (low level by international standard).

Flag Counter