ក្នុងវិបត្តិសព្វថ្ងៃ នៅកម្ពុជា ហ៊ុន សែន ភ្លាត់ស្នៀតពីរយ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យរបបគាត់ ដល់ទីបញ្ចប់របស់វា / In the current crisis in Cambodia Hun Sen has made two big mistakes which are bringing his regime to an end

ចែករំលែក ៖​

៣០ កញ្ញា ២០១៩ / 30 September 2019

ក្នុងវិបត្តិសព្វថ្ងៃ នៅកម្ពុជា ហ៊ុន សែន ភ្លាត់ស្នៀតពីរយ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យរបបគាត់ ដល់ទីបញ្ចប់របស់វា។

In the current crisis in Cambodia Hun Sen has made two big mistakes which are bringing his regime to an end: his destroying democracy in our country and his supporting China's expansionist policy. The Cambodian conflict is being internationalised.

(កិច្ចប្រជុំសាធារណៈ រៀបចំដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ ប្រទេសកាណាដា)។ (CNRP public meeting in Montreal, Canada).

Flag Counter