ចម្លើយទៅ ហ៊ុន សែន ដែលគំរាមចាប់ឃុំឃាំងពលរដ្ឋ ដែលនឹងមកទទួលស្វាគមន៍ សម រង្ស៊ី / Response to Hun Sen following his threat to arrest and jail all citizens who will show up to welcome Sam Rainsy (*)

ចែករំលែក ៖​

០៣ តុលា ២០១៩ / 03 October 2019

ខ្ញុំ សម រង្ស៊ី ចង់ប្រាប់ទៅលោក ហ៊ុន សែន វិញ ថា បើគាត់ចង់ធ្វើតាមការគំរាមកំហែងរបស់គាត់មែននោះ គាត់ត្រូវតែរៀបចំមន្ទីរឃុំឃាំងសម្រាប់ដាក់ពលរដ្ឋខ្មែរ យ៉ាងតិចមួយលាននាក់ ដែលនឹងមកទទួលស្វាគមន៍រូបខ្ញុំ នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩។ បើលោក ហ៊ុន សែន រៀបចំមន្ទីរឃុំឃាំងបែបនេះមិនបានទេ គាត់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនចូលគុកតែម្នាក់គាត់ចុះ។ សម័យនេះ មិនអាចធ្វើដូចសម័យខ្មែរក្រហមបានទេ គឺសម័យដែលលោក ប៉ុល ពត ចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូល ដាក់ក្នុងគុកឥតជញ្ជាំង នៅលើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

(*) I, Sam Rainsy, want to tell Hun Sen that if he really wants to implement his shameful threat, he would have to prepare a prison to jail at least one million citizens who will show up to welcome me on Cambodia's soil on 9 November 2019. If Hun Sen cannot build a jail big enough for that purpose, he must be prepared to be arrested and jailed alone in any existing prison. Nowadays, nobody can do as under the Khmer Rouge regime when all the Cambodian people were put in a jail without walls all over Cambodia.

Flag Counter