អត្ថន័យ "ម្រាមដៃ ៩" / Meaning of “Nine-Fingers” (*)

ចែករំលែក ៖​

០៤ តុលា ២០១៩ / 04 October 2019 

ក្រៅពីច្បាប់ព្រៃលើបបូរមាត់ ហ៊ុន សែន តើមានច្បាប់ណាស្របស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលហាមឃាត់ពលរដ្ឋ មិនឲ្យស្រលាញ់ ជឿទុកចិត្ត និងរៀបចំទទួល សម រង្ស៊ី? តើមានច្បាប់ណា ហាមឃាត់ពលរដ្ឋ មិនឲ្យលើកដៃបង្ហាញម្រាមដៃ ៩? អ្នកដែលចង់កាត់ម្រាមដៃគេនោះទេ ដែលត្រូវមានទោស។

(*) Hun Sen threatened to cut off the fingers of opposition supporters who flash a “nine-fingers” hand sign symbolizing November 9, Sam Rainsy’s date of return. There are no laws compatible with Cambodia’s constitution that forbid citizens from loving, trusting and preparing to welcome Sam Rainsy.

Flag Counter