បទអន្តរាគមន៍លោក សម រង្ស៊ី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ជាមួយតំណាងរាស្ត្រសេរីនិយមដូចគ្នា មកពីច្រើនប្រទេស ក្នុងពេលសន្និសិទ នៃសហភាពអន្តរសភា (IPU) ក្នុងទីក្រុង បែលក្រាដ ប្រទេស ស៊ែប៊ី ថ្ងៃ ១៤ តុលា ២០១៩​ / Sam Rainsy's intervention in a meeting of Liberal Members of Parliament from many countries during a conference of the Inter-Parliamentary Union (IPU) in Belgrade, Serbia, 14 October 2019

ចែករំលែក ៖​

១៥ តុលា ២០១៩ / 15 October 2019 - Sam Rainsy in Belgrade (*)

បទអន្តរាគមន៍លោក សម រង្ស៊ី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ជាមួយតំណាងរាស្ត្រសេរីនិយមដូចគ្នា មកពីច្រើនប្រទេស ក្នុងពេលសន្និសិទ នៃសហភាពអន្តរសភា (IPU) ក្នុងទីក្រុង បែលក្រាដ ប្រទេស ស៊ែប៊ី ថ្ងៃ ១៤ តុលា ២០១៩។

(*) Sam Rainsy's intervention in a meeting of Liberal Members of Parliament from many countries during a conference of the Inter-Parliamentary Union (IPU) in Belgrade, Serbia, 14 October 2019.

លោក សម រង្ស៊ី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ជាមួយតំណាងរាស្ត្រសេរីនិយមដូចគ្នា មកពីច្រើនប្រទេស ក្នុងពេលសន្និសិទ នៃសហភាពអន្តរសភា (IPU) ក្នុងទីក្រុង បែលក្រាដ ប្រទេស ស៊ែប៊ី ថ្ងៃ ១៤ តុលា ២០១៩។

Sam Rainsy in a meeting of Liberal Members of Parliament from many countries during a conference of the Inter-Parliamentary Union (IPU) in Belgrade, Serbia, 14 October 2019.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter