គោលដៅ ៧ ចំនុចរបស់លោក សម រង្ស៊ី ក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ / Sam Rainsy's seven objectives for his return to Cambodia on 9 November 2019

ចែករំលែក ៖​

០៣ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 03 November 2019

គោលដៅ ៧ ចំនុចរបស់លោក សម រង្ស៊ី ក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩។

Sam Rainsy's seven objectives for his return to Cambodia on 9 November 2019:
1- Restore democracy and defend the rights and freedoms of all citizens.
2- Preserve the European Union's EBA trade privilege programme for Cambodia so as to preserve workers' jobs. As a reminder, the EU seeks only the release of Kem Sokha and the reinstatement of the CNRP. If we don't restore democracy and allow Hun Sen to do anything as he pleases, hundreds of thousands of Cambodian workers will lose their jobs.
3- Return land and houses to those who have seen their properties unjustly confiscated by corrupt authorities and unscrupulous businessmen.
4- Suppress government corruption in order to defend the interests and improve the living conditions of the poor and the weak.
5- Solve the debt issue for the Cambodian people by seizing the ill-gotten assets of the country's corrupt leadership and using them to reduce the currently untenable indebtedness of the poorest segment of the population.
6- Overhaul the justice system by suppressing corruption and ensuring the judges' independence and integrity so that they can properly render justice.
7- Defend the interests and the dignity of the Cambodian people who are the only legitimate owners of the country's land.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter