កឹម សុខា និង សម រង្ស៊ី នៅតែជា មនុស្សតែមួយ ជានិច្ច / Kem Sokha and Sam Rainsy are always as one

ចែករំលែក ៖​

១៧ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 17 November 2019 - Kem Sokha and Sam Rainsy (*)

កឹម សុខា និង សម រង្ស៊ី នៅតែជា មនុស្សតែមួយ ជានិច្ច។
សូមស្តាប់លោក សម រង្ស៊ី និយាយពីលោក កឹម សុខា។
(បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ជុន ចាន់បុត្រ នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី)

(*) Kem Sokha and Sam Rainsy are always as one.
Please listen to Sam Rainsy speaking about Kem Sokha.
(Interview with Chun Chanboth from Indonesia)

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter