កឹម សុខា និង សម រង្ស៊ី នៅតែជា មនុស្សតែមួយ ជានិច្ច / Kem Sokha and Sam Rainsy are always as one

ចែករំលែក ៖​

១៧ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 17 November 2019 - Kem Sokha and Sam Rainsy (*)

កឹម សុខា និង សម រង្ស៊ី នៅតែជា មនុស្សតែមួយ ជានិច្ច។
សូមស្តាប់លោក សម រង្ស៊ី និយាយពីលោក កឹម សុខា។
(បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ជុន ចាន់បុត្រ នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី)

(*) Kem Sokha and Sam Rainsy are always as one.
Please listen to Sam Rainsy speaking about Kem Sokha.
(Interview with Chun Chanboth from Indonesia)

Flag Counter