មានជម្រើសតែ ២ ទេ សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ជុំវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផ្តល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុប / There are only two options for the Cambodian people concerning the EBA trade privilege scheme from the European Union

ចែករំលែក ៖​

២២ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 22 November 2019 - Hun Sen or EBA? (*)

មានជម្រើសតែ ២ ទេ សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ជុំវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផ្តល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុប ៖
១- ចោលការងាររបស់កម្មករ ដោយចោល EBA
២- ចោល ហ៊ុន សែន ដោយរក្សា EBA

(*) There are only two options for the Cambodian people concerning the EBA trade privilege scheme from the European Union:
1- Abandon workers’ jobs by abandoning EBA;
2- Abandon Hun Sen by preserving EBA.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter