មានជម្រើសតែ ២ ទេ សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ជុំវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផ្តល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុប / There are only two options for the Cambodian people concerning the EBA trade privilege scheme from the European Union

ចែករំលែក ៖​

២២ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 22 November 2019 - Hun Sen or EBA? (*)

មានជម្រើសតែ ២ ទេ សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ជុំវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផ្តល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុប ៖
១- ចោលការងាររបស់កម្មករ ដោយចោល EBA
២- ចោល ហ៊ុន សែន ដោយរក្សា EBA

(*) There are only two options for the Cambodian people concerning the EBA trade privilege scheme from the European Union:
1- Abandon workers’ jobs by abandoning EBA;
2- Abandon Hun Sen by preserving EBA.

Flag Counter