លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ពីការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយ នៅកម្ពុជា / Sam Rainsy addresses the Cambodian people​ on the ending of Cambodia's political crisis

ចែករំលែក ៖​

២៧ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 27 November 2019

លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានស្តីទីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្លែងទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ពីការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយ នៅកម្ពុជា។ 

CNRP Acting President Sam Rainsy addresses the Cambodian people on the ending of Cambodia's political crisis.

Flag Counter