បទអន្តរាគមន៍លោក សម រង្ស៊ី ស្ដីពី វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើ ដែលជម្រុញឲ្យយុវជនខ្មែរ ធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសជិតខាង / Sam Rainsy on how to tackle national unemployment that pushes khmer youths to migrate to neighboring countries

ចែករំលែក ៖​

២៨ វិច្ឆិកា ២០១៤ / November 28, 2014 

បទអន្តរាគមន៍លោក សម រង្ស៊ី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤  ស្ដីពី វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើ ដែលជម្រុញឲ្យយុវជនខ្មែរ ធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសជិតខាង។

Sam Rainsy addressed National Assembly meeting​ on November 28, 2014 on how to tackle national unemployment that pushes khmer youths to migrate to neighboring countries.
 

Flag Counter