សារលោក សម រង្ស៊ី ទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ក្នុងឱកាសថ្ងៃចាប់ផ្តើមការកាត់ទោសលោក កឹម សុខា ដោយអយុត្តិធម៌ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃ ១៥ មករា ឆ្នាំ ២០២០។ / (*) Sam Rainsy's message to the Cambodian people on the occasion of the start of Kem Sokha's show trial in Phnom Penh on 15 January 2020.

ចែករំលែក ៖​

១៥ មករា ២០២០ / 15 January 2020 - Sam Rainsy's message to the Cambodian people (*)

សារលោក សម រង្ស៊ី ទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ក្នុងឱកាសថ្ងៃចាប់ផ្តើមការកាត់ទោសលោក កឹម សុខា ដោយអយុត្តិធម៌ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃ ១៥ មករា ឆ្នាំ ២០២០។

(*) Sam Rainsy's message to the Cambodian people on the occasion of the start of Kem Sokha's show trial in Phnom Penh on 15 January 2020. Only Kem Sokha's acquittal and the dropping of the spurious charge against him - with the logical consequence of the rehabilitation of the CNRP - can open the way to a real restoration of democracy in Cambodia.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter