លោកស្រី ជូឡុង សូមួរ៉ា ក្នុងឋានៈជាប្រធាន នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ របស់សហភាពអន្តរសភា (IPU) ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្ម

ចែករំលែក ៖​

០៥ មេសា ២០១៧​ / 5 April 2017

តំណាងរាស្ត្រខ្មែរ ជូឡុង សូមួរ៉ា ក្នុងឋានៈជាប្រធាន នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ របស់សហភាពអន្តរសភា (IPU) ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្ម (កិច្ចប្រជុំ នៅទីក្រុងដាកា/Dhaka ប្រទេសបង់ក្លាដេស/Bangladesh ថ្ងៃ ០៥ មេសា ២០១៧)។ 

(*) Cambodian parliamentarian Tioulong Saumura as chairperson of the IPU Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade (Dhaka, 5 April 2017).

បទអន្តរាគមន៍របស់តំណាងរាស្ត្រខ្មែរ ជូឡុង សូមួរ៉ា ក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញមួយ ក្នុងសន្និបាតសហភាពអន្តរសភា នៅទីក្រុងដាកា ប្រទេសបង់ក្លាដេស ថ្ងៃ ០៥ មេសា ២០១៧ ។

Intervention of Cambodian parliamentarian Tioulong Saumura today at the IPU's 136th Assembly in her capacity as president of a specialized Committee (development, finance and trade), Dhaka, Bangladesh, 5 April 2017.

 

Flag Counter