អត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់នៃពាក្យ "យួន" ( Meaning of "Yuon")

ចែករំលែក ៖​

ខ្ញុំសុំពន្យល់អំពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់នៃពាក្យ "យួន" ឲ្យជនបរទេសខ្លះ កុំឲ្យចាញ់បោក ការឃោសនារបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទៀត ហើយដើម្បីបំបិទមាត់ផងដែរ ចំពោះអ្នកស៊ីឈ្នួលគេខ្លះ ដែលនិយាយតាមគេ ពីព្រោះត្រូវការថវិកាពីបរទេសដើម្បីរស់។

STOP BEING MANIPULATED, BIASED OR BLIND Foreign observers who don’t know the Khmer language and culture are fooled by the CPP propaganda into believing that the word "Yuon" - meaning anything related to Vietnam, in the same way as "German" means "Deutsch" for anything related to Germany -- is derogatory or even has racist connotation. Each time I publicly use this word “Yuon,” those foreigners backed by some foreign-funded local NGOs eager to please their misled benefactors, criticize me for using a "derogatory term with racist connotation." However, if you do Google search in Khmer by just entering the word "យួន" (Yuon), you will find "about 113,000 results" referring to writings in Khmer containing the appellation "យួន," published over a recent period of time, which means that this word "Yuon" is being used by everybody everyday in Cambodia, in all occasions, without having any pejorative connotation. This is confirmed by the most authoritative Cambodian dictionary published by the Buddhist Institute and used by every Khmer student and scholar.

ពាក្យ « យួន » អត់មានន័យអាក្រក់ទេ / Word “Yuon” not pejorative

As shown in the attached examples, pro-CPP medias (newspapers and TVs) also use the words "Yuon" (encircled in red on documents presented here) and "Vietnam/Vietnamese" interchangeably. For more elaborated research, please click on the following links: http://tinyurl.com/qagabu5, http://tinyurl.com/loup4me http://tinyurl.com/p2ob644

(ចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ FACEBOOK របស់ខ្ញុំ ថ្ងៃ ២២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤)

 

Flag Counter