លោក សម រង្ស៊ី ពន្យល់លោក ហ៊ុន សែន ពីអ្វីដែលហៅថាប្រធានស័ក្តិ​ / Sam Rainsy explaining to Hun Sen the meaning of «force majeure»

ចែករំលែក ៖​

០៣ មិថុនា ២០២០ / 03 June 2020

Flag Counter