លោក សម រង្ស៊ី ផ្តល់គំនិតឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ពីរបៀបដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ / Sam Rainsy gives ideas to Hun Sen on how to help the poor during the economic crisis: food distribution and debt moratorium.

ចែករំលែក ៖​

០៥ មិថុនា ២០២០ / 05 June 2020

Flag Counter