ទ្រឹស្តីហិរញ្ញវត្ថុ លោក សម រង្ស៊ី​ (Sam Rainsy’s Financial Theory)

ចែករំលែក ៖​

 

- ទ្រឹស្តីហិរញ្ញវត្ថុ មួយ បង្កើតឡើងដោយ សម រង្ស៊ី ត្រូវបានសាលាជាន់ខ្ពស់ សេដ្ឋកិច្ជ និង ពាណិជ្ជកម្ម នៅប្រទេសបារាំង ដាក់ឲ្យនិស្សិតសិក្សា។ ខាងក្រោមនេះ គឺជា សៀវភៅ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រាស និពន្ធដោយសាស្ត្រាចារ្យ នៃសាលាពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ល្បីល្បាញជាងគេ នៅប្រទេសបារាំង ឈ្មោះ Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) ដែលរៀបរាប់ ពី ទ្រឹស្តីហិរញ្ញវត្ថុ របស់ សម រង្ស៊ី ហៅថា Délai de recouvrement សម្រាប់វាយតម្លៃភាគហ៊ុន លើទីផ្សារ។

- SAM RAINSY AS AN ACADEMIC AND A BANKER
While studying and working in France for more than twenty years in the 70’s and 80’s, Sam Rainsy conducted research in the economic and financial field. The innovative approach for stock evaluation he then developed, is still taught at French business schools, including the most famous one, l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). In the book titled “Finance d’Entreprise” (“Corporate Finance”) written and updated by HEC professors, Sam Rainsy’s work is exposed on pages 426 and 427 (Publisher: Dalloz. Authors: Pierre Vernimmen, Pascal Quiry and Franck Ceddaha).

- SAM RAINSY, L’UNIVERSITAIRE ET LE FINANCIER
Sam Rainsy a étudié et travaillé en France pendant plus de vingt ans, dans les années 70 et 80. Les travaux de recherche dans le domaine financier (concernant notamment l’évaluation des actions) qu’il a menés pendant cette période, sont toujours enseignés dans les Ecoles de commerce françaises, notamment l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). Dans l’ouvrage intitulé “Finance d’Entreprise” rédigé et actualisé par des professeurs de HEC, l’oeuvre de Sam Rainsy est exposé aux pages 426 et 427 (Editions Dalloz. Ouvrage signé Pierre Vernimmen, Pascal Quiry et Franck Ceddaha).

 

Flag Counter