បុណ្យខួប ១០ ឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវីមួយ ដ៏ល្បីល្បាញ នៅទីក្រុង San Francisco ដោយមានលោក សម រង្ស៊ី ជាភ្ញៀវកិត្តិយស

ចែករំលែក ៖​

បុណ្យខួប ១០ ឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវីមួយ ដ៏ល្បីល្បាញ នៅទីក្រុង San Francisco ដោយមានលោក សម រង្ស៊ី ជាភ្ញៀវកិត្តិយស។

10th anniversary celebration for a prestigious law firm in San Francisco with Sam Rainsy as honour guest.

Flag Counter