"ជីវិតតស៊ូរបស់ សម រង្ស៊ី ដើម្បីសេរីភាពនៅកម្ពុជា" (Sam Rainsy, a life for a free Cambodia)

ចែករំលែក ៖​

"ជីវិតតស៊ូរបស់ សម រង្ស៊ី ដើម្បីសេរីភាពនៅកម្ពុជា"។ ខ្សែភាពយន្ត ២០ នាទី មានចំណងជើង ជាភាសាអង់គ្លេស។

"Sam Rainsy, a life for a free Cambodia." A 20-minute film with subtitles in English.
"Sam Rainsy, une vie pour un Cambodge libre". Un court métrage de 20 minutes avec sous-titres en anglais. 

 

Flag Counter