ដើមកំណើត គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា / Precursors of the Cambodian People's Party (CPP)

ចែករំលែក ៖​

ខ្ញុំសូមលាតត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងដើមកំណើត គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលគេបិទបាំង មិនឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរ បានដឹង។

I would like to expose Cambodia's history related to the founding of the Cambodian People's Party (CPP) that has been hidden from the Cambodian people.

Flag Counter