តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីជួយកសិករឲ្យលក់ផលដំណាំ ក្នុងតម្លៃខ្ពស់សមរម្យ? / What should we do to help destitute farmers sell farm products at decent prices?

ចែករំលែក ៖​

 

តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីជួយកសិករឲ្យលក់ផលដំណាំ ក្នុងតម្លៃខ្ពស់សមរម្យ?

What should we do to help destitute farmers sell farm products at decent prices?
Defending the livelihoods of 75% of the population requires a price-support policy -- as in many other countries -- financed by a reduction in government corruption and a readjustment of national priorities.

(ចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ FACEBOOK របស់ខ្ញុំ ថ្ងៃ ២៣ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧)

Flag Counter