លោក សម រង្ស៊ី ដឹកនាំបាតុកម្មតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំង កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៣​ / April 3, 2003 - Sam Rainsy led a demonstration to demand that the government reduce the price of gasoline.

ចែករំលែក ៖​

០៣ មេសា ២០០៣ / 03 April 2003

Flag Counter