២០១៣៖ "គេថា សម រង្ស៊ី មិនអាចមកវិញទេ អ្នកនោះនិយាយខុស ឥឡូវ សម រង្ស៊ី មកវិញហើយ..." / 2013: “They said Sam Rainsy won’t come back. They were wrong. Here I am”

ចែករំលែក ៖​

២០ កក្កដា ២០១៣ / 20 July 2013

២០១៣៖ "គេថា សម រង្ស៊ី មិនអាចមកវិញទេ អ្នកនោះនិយាយខុស ឥឡូវ សម រង្ស៊ី មកវិញហើយ..."។​ (លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅទីរួមខេត្តតាកែវ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣)។

20 July 2013: Sam Rainsy's speech to supporters in Takeo :

“They said Sam Rainsy won’t come back. They were wrong. Here I am”.

 

Flag Counter