អំណាចប្រជាពលរដ្ឋ / People Power (*)

ចែករំលែក ៖​

២៨ កញ្ញា ២០១៩ / 28 September 2019

មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំ សម រង្ស៊ី ថ្ងៃ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ នេះ គឺដើម្បីបំផុស “អំណាចប្រជាពលរដ្ឋ” (People Power) នៅកម្ពុជា ដូចព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីន ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៦។
"អំណាចប្រជាពលដ្ឋ" នេះ មិនមែនជាបដិវត្តន៍ពណ៌ទេ ហើយក៏មិនមែនជារដ្ឋប្រហារដែរ។ "អំណាចប្រជាពលរដ្ឋ" គឺជាការប្រមូលផ្តុំប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ ដែលរដ្ឋអំណាចមិនអនុញ្ញាតិឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ ហើយដែលចេញមុខតវ៉ាដើម្បីជម្រុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ តាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យ ដោយអហិង្សា សន្តិវិធី និងស្របច្បាប់។ "អំណាចប្រជាពលរដ្ឋ" គឺដើម្បីបង្ខំឲ្យជនផ្តាច់ការចុះចេញពីតំណែង ហើយចាកចេញពីប្រទេស ដូចជនផ្តាច់ការ Ferdinand Marcos នៅប្រទេសហ្វីលីពីន ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៦ និងជនផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន នៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។ សូមចូលមើលវីដេអូនេះ 

(*) When Sam Rainsy returns to Cambodia on 9 November 2019 the Cambodian people should follow the example of the Filipino people who peacefully forced dictator Ferdinand Marcos to step down in 1986 through a historic revolution called "People Power." A brutal dictatorship was brought to an end without bloodshed.

Flag Counter