តំណាងរាស្ត្រសភាអឺរ៉ុប ៥៦ នាក់ ទាមទារឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ធានាសុវត្ថិភាព និងសេរីភាព លោក សម រង្ស៊ី ពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ / 56 Members of the European Parliament call on Hun Sen to ensure Sam Rainsy’s safety and freedom when he returns to Cambodia

ចែករំលែក ៖​

០៧ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 07 November 2019

តំណាងរាស្ត្រសភាអឺរ៉ុប ៥៦ នាក់ ទាមទារឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ធានាសុវត្ថិភាព និងសេរីភាព លោក សម រង្ស៊ី ពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ។ 56 Members of the European Parliament call on Hun Sen to ensure Sam Rainsy’s safety and freedom when he returns to Cambodia.

STATEMENT BY 56 MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ON CAMBODIA'S OPPOSITION LEADER SAM RAINSY'S RETURN

We the undersigned call on the authorities of Cambodia and the neighbouring countries to permit Sam Rainsy and colleagues from the opposition CNRP free and peaceful entry in their native Cambodia on 9th November 2019, and to ensure their safety and free movement when in the country.

We are concerned with the recent actions of the Cambodian government which include surge in harassment and detention of opposition activists, deployment of the national security forces and threats against Sam Rainsy of violence, and of arrest on trumped up charges, if he and his colleagues cross into Cambodia on 9th November 2019. We are closely monitoring the situation and urge the Cambodian authorities to ensure peace and to desist from incitement of the military and police to perpetrate or to permit such violence.

We express our expectation that PM Hun Sen and the government apparatus will act in conformity with Cambodia’s constitution and accepted international civilised norms and allow Sam Rainsy to meet with supporters of the now-banned CNRP unhindered and without harassment from the authorities or their agents.

We reiterate our call on the Cambodian authorities to release opposition leader Kem Sokha and all political prisoners, and cease its intimidation of those domestic and international journalists who are not full regime supporters.

Fearing for stability arising from the banning of an opposition party that enjoys the support of half the electorate, from Cambodia being prima facie in breach of the provisions of crucial trade agreements, and from other economic vulnerabilities such as the very rapid influx of large scale unsustainable investments from China, we call on all international stakeholders to undertake immediate action and prevent any further deterioration in regional stability caused by Cambodia.

We call on other signatories to the 1991 Paris Accords, and UN system institutions, to take steps to encourage the Cambodian authorities to meet their treaty obligations, respect international human rights norms, and implement a genuine pluralist political system as envisioned by the Accords.

Petras Auštrevičius, MEP, Lithuania
Javier Nart, MEP, Spain
Ilhan Kyuchyuk, MEP, Bulgaria
Phil Bennion, MEP, UK
Abir Al-Sahlani, MEP, Sweden
Hilde Vautmans, MEP, Belgium
Malik Azmani, MEP, Netherlands
Dinesh Dhamija, MEP, UK
Vlad-Marius Botoş, MEP, Romania
Christophe Grudler, MEP, France
Luisa Porritt, MEP, UK
Izaskun Bilbao Barandica, MEP, Spain
Shaffaq Mohammed, MEP, UK
Katalin Cseh, MEP, Hungary
Liudas Mažylis, MEP, Lithuania
Bernard Guetta, MEP, France
Martin Horwood, MEP, UK
Margarida Marques, MEP, Portugal
Juozas Olekas, MEP, Lithuania
Irina von Wiese, MEP, UK
Svenja Hahn, MEP, Germany
Klemen Grošelj, MEP, Slovenia
Bill Newton Dunn, MEP, UK
Frédérique Ries, MEP, Belgium
Jane Brophy, MEP, UK
Assita Kanko, MEP, Belgium
Caroline Voaden, MEP, UK
Andreas Glück, MEP, Germany
Sheila Ritchie, MEP, UK
Salima Yenbou, MEP, France
Lucy Netshingha, MEP, UK
Martin Hojsik, MEP, Slovakia
Catherine Bearder, MEP, UK
Engin Eroglu, MEP, Germany
Barbara Gibson, MEP, UK
Aušra Maldeikienė, MEP, Lithuania
Helmut Scholz, MEP, Germany
Nicola Beer MEP, Germany
Isabel Carvalhais MEP, Portugal
Lars Patrick Berg MEP, Germany
Antony Hook MEP, UK
Karin Karlsbro MEP, Sweden
Reinhard Bütikofer MEP, Germany
Fredrick Federley MEP, Sweden
Maria Soraya Rodríguez Ramos MEP, Spain
Moritz Körner MEP, Germany
Isabel Santos MEP, Portugal
Irena Joveva MEP, Slovenia
Bronis Ropė, MEP, Lithuania
Attila ARA-Kovàcs MEP,Romania
Cristian Terhes MEP, Romania
Jytte Guteland MEP, Sweden
Evin Incir MEP, Sweden
Viktor Uspaskich MEP, Lithuania
Pascal Durand MEP, France
Atidzhe Alieva-Veli MEP, Bulgaria

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
សមាជិកបក្សប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាប្រព័ន្ធ / Opposition Members Systematically Arrested
គណៈប្រតិភូ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដឹកនាំដោយលោក សម រង្ស៊ី ជួបសំណេះសំណាល ថ្ងៃនេះ ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី លោក Saifuddin Abdullah ដែលបានអញ្ជើញពួកយើងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ / A CNRP delegation led by Sam Rainsy met today with Malaysia's Foreign Minister and Secretary General of the ruling coalition Saifuddin Abdullah, who invited them for lunch in Kuala Lumpur
លោក សម រង្ស៊ី​ អ្នក​នយោបាយ​ដែល​ត្រូវ​និរទេស​ខ្លួន​ អំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិបន្តការតស៊ូបណ្ដេញជនផ្ដាច់ការ / Self-exiled opposition leader Sam Rainsy urges countrymen to rally on
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក រៀបចំញត្តិដើម្បី ទាមទារឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ធានាសុវត្ថិភាព និងសេរីភាព របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្រោះច ជាតិ ពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ / US senators are initiating a resolution that calls on the Cambodian authorities to insure the safe return of opposition members and democracy activists
ឥស្សរជនគណបក្សប្រឆាំងកម្ពុជា សន្យាថានឹងពង្រឹងសកម្មភាព / Cambodian opposition figure Rainsy promises to intensify action
Flag Counter