លោក សម រង្ស៊ី កំពុងតែស្វែងរកផ្លូវមួយទៀត ដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ឲ្យទាល់តែបាន ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ / Sam Rainsy is looking for another way to return to Cambodia in the very near future

ចែករំលែក ៖​

២១ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 21 November 2019

លោក សម រង្ស៊ី កំពុងតែស្វែងរកផ្លូវមួយទៀត ដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ឲ្យទាល់តែបាន ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

Sam Rainsy is looking for another way to return to Cambodia in the very near future. This should not be too difficult given the new political environment following the EU ultimatum pressuring Hun Sen to restore democracy before 12 December 2019.

Sam Rainsy's latest attempt to enter Cambodia by land on November 9, 2019 turned into mission impossible as evidenced by the following facts:
- On November 1, the Phnom Penh government banned commercial airlines worldwide from flying Sam Rainsy directly to Cambodia, and threatened the airlines with serious consequences if they did so.
- A few hours before Sam Rainsy's departure from Paris for Thailand as planned for November 7, the Thai Prime Minister, General Prayut Chan-o-cha, personally told the press in Bangkok that he would not allow the Cambodian opposition leader to enter Thailand. He therefore complied with the request that Cambodian Prime Minister Hun Sen had made to block Sam Rainsy's route of return. Sam Rainsy needed to go through Thailand to be able to enter Cambodia by land with, according to his plan for November 9, several thousand Cambodian migrant workers who were to participate in this “grand return from exile.”
- On November 7, at around midday, as Sam Rainsy was about to take the plane for Bangkok from Paris Charles de Gaulle airport, the Thai Airways company – to whom he presented a valid ticket – did not allow him to board, citing instructions from their government in Bangkok.

Flag Counter