ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ និងគ្រួសារ លើកបដា ដែលមានសរសេរថា "ខ្ញុំជា សម រង្ស៊ី" / Cambodian migrant workers in Thailand and their families show their support for Sam Rainsy

ចែករំលែក ៖​

២២ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 22 November 2019

"ខ្ញុំជា សម រង្ស៊ី" / "I am Rainsy"

ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ និងគ្រួសារ លើកបដា ដែលមានសរសេរថា "ខ្ញុំជា សម រង្ស៊ី" / Cambodian migrant workers in Thailand and their families show their support for Sam Rainsy.

From Radio Free Asia (RFA), 20 November 2019

Cambodian migrant workers in Thailand told RFA they are returning to their jobs after having gathered at the border to Cambodia to accompany Sam Rainsy home, but said they will be available to join him when he is able to enter the country.

Chhorn Sokhoeun, a construction worker, said he still has hope and continues to support Sam Rainsy’s plan to repatriate. “Even though Sam Rainsy could not make it to Cambodia on Nov. 9, we remain firm in our support for him because we know the situation there, and Hun Sen is pressuring us in all aspects of life,” he said.

Another worker, Lon Peiseth, said it was not Sam Rainsy’s fault that he was unable to return on Nov. 9. “He was prevented from returning home, so we don’t blame him and will be ready to accompany him [when he is able],” he said.

Flag Counter