សូមស្តាប់ពលករខ្មែរ នៅប្រទេសថៃ និយាយពីការឈឺចាប់របស់ពួកគាត់ និងពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់ ដែលជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ / Please listen to Cambodian migrant workers in Thailand speaking about their sufferings and the hopes they place on the CNRP and Sam Rainsy

ចែករំលែក ៖​

២៣ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 23 November 2019

Flag Counter