ករណី ដែលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ត្រូវដំណើរការឡើងវិញ / Sam Rainsy addresses the reinstatement of the CNRP

ចែករំលែក ៖​

២៧ វិច្ឆិកា ២០១៩ / November 27, 2019

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ប្រកាន់គោលជំហរ មិនចរចាជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ហ៊ុន សែន​ ហើយប្រាប់ទៅសហភាពអឺរ៉ុប មិនត្រូវចរចាជាមួយ ហ៊ុន សែន​​ លើចំណុចវត្តមានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ លើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជា។ 

The CNRP reaffirmed its position to not negotiate and asked the European Commission to not negotiate with Hun Sen on the existence of CNRP as a party.

Flag Counter