ស្ថានការណ៍នយោបាយ មិនដែលអំណោយផល សម្រាប់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដូចសព្វថ្ងៃ នេះទេ / The situation has never been as favourable for the CNRP as today

ចែករំលែក ៖​

២៨ វិច្ឆិកា ២០១៩ / 28 November 2019

ស្ថានការណ៍នយោបាយ មិនដែលអំណោយផល សម្រាប់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដូចសព្វថ្ងៃ នេះទេ ដោយសារតែការប្តេជ្ញាចិត្តមោះមុតជាងមុនរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ដែលចង់កម្ចាត់របបផ្តាច់ការ និងដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងក្លាជាងមុន ភ្ជាប់ជាមួយទណ្ឌកម្ម លើជនផ្តាច់ការ ដើម្បីជម្រុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញ នៅកម្ពុជា។

The situation has never been as favourable for the CNRP as today thanks to the unprecedented determination of the Cambodian people to get rid of dictatorship and to the unprecedented international pressure -- coupled with sanctions -- aimed at restoring democracy.

Flag Counter