សម រង្ស៊ី មិនកំសាកទេ។ ហ៊ុន សែន ទេ ដែលខ្លាច សម រង្ស៊ី ដោយបិទគ្រប់ច្រកមិនឲ្យ សម រង្ស៊ី ចូលស្រុក ពីព្រោះមិនហ៊ានតតាំងជាមួយ សម រង្ស៊ី នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា។ / Sam Rainsy Is Not a Coward. The attempt by Sam Rainsy to return to Cambodia on November 9, 2019, though unsuccessful, shows who is afraid.

ចែករំលែក ៖​

៣១ មករា ២០២០ / 31 January 2020  

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ The Diplomat ចុះថ្ងៃ ៣១ មករា ២០២០ / The Diplomat, 31 January 2020 (*)

សម រង្ស៊ី មិនកំសាកទេ។ ហ៊ុន សែន ទេ ដែលខ្លាច សម រង្ស៊ី ដោយបិទគ្រប់ច្រកមិនឲ្យ សម រង្សុី ចូលស្រុក ពីព្រោះមិនហ៊ានតតាំងជាមួយ សម រង្ស៊ី នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា។

Sam Rainsy Is Not a Coward

The attempt by Sam Rainsy to return to Cambodia on November 9, 2019, though unsuccessful, shows who is afraid.

By Mu Sochua
January 31, 2020

In recent years, some observers have said that the exiled Cambodian Sam Rainsy lacked the courage to return to Cambodia, as he had several times announced. Yet when he took all possible steps to return to his country on November 9, it was Hun Sen’s government in Phnom Penh that did everything in its power to prevent him from setting foot in his country: a ban on airlines serving Cambodia from transporting Sam Rainsy, on pain of sanctions for “complicity with a convict”; a request to the Thai government in Bangkok to prevent Sam Rainsy from entering Cambodia by land via Thailand (as personally confirmed by Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha); the mobilization of tens of thousands of soldiers and police ordered by Hun Sen to block any entry by Sam Rainsy and his supporters; and multiple preventative arrests and threats of legal action for “sedition” and “treason” against countless inhabitants of Cambodia who were preparing to welcome Sam Rainsy on his return.

Hun Sen has not hesitated to contradict himself and backpedal. After having many times threatened to arrest the “convict” Sam Rainsy – found guilty by a court under Hun Sen’s orders for purely political reasons – and to throw him into prison where he would languish for decades to atone for his crimes, the very same Hun Sen did everything he could to avoid having to arrest and imprison Sam Rainsy by simply preventing him from returning to Cambodia.

The failed return of November 9, 2019 shows who is afraid. In fact, it is Hun Sen who cannot face the idea of confronting his historical opponent on the political level on Cambodia’s soil. Sam Rainsy has always counted exclusively on peaceful struggle through free and fair elections to bring about change in our country.

In February 2017, Sam Rainsy stood down as the leader of the CNRP in attempt to prevent his politically motivated convictions from being used as a pretext to dissolve the party. Kem Sokha, who took over as leader, is currently standing trial in Phnom Penh on the bogus charge of “treason,” which was used as grounds to ban the CNRP instead. Sam Rainsy has challenged Hun Sen to allow him to stand trial in place of Kem Sokha, who was deputy leader of the CNRP when he made a speech in Australia in 2013 which is now being used by prosecutors in an attempt to substantiate their charge.

Sam Rainsy, as party leader at that time, is ready to go to Phnom Penh to face the charge in the place of his former deputy. Hun Sen has yet to show that he is brave enough to accept the challenge.

Mu Sochua is vice president and head of communications, Cambodian National Rescue Party.

Source: https://thediplomat.com

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
កាន់តែច្បាស់ហើយ ៖ ឈាមខ្មែរអង្គរ ជួយការពារយើង ពីជំងឺកូវីដ-១៩ / Sam Rainsy: It’s more and more likely that the presence of hemoglobin E in the blood of people descended from the Angkor era Khmer Empire is a factor in immunity against Covid 19.
របប ហ៊ុន សែន មិនត្រឹមតែមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋទេ ពេលយើងកំពុងទឹកចូលច្រមុះ មានតែជាន់យើងពន្លិចថែមទៀត / Refusing the slow death imposed by Hun Sen (*) - Refuser la mort lente imposée par Hun Sen (**)
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី "បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំឡុងជំងឺកូវីដ-១៩"។ / CNRP Radio’s Talk-show on people's debts in times of Covid 19.
នៅពេល​មិន​ទាន់​មានវ៉ាក់សាំងការពារ​កូវីដ១៩​ លិខិត​ឆ្លង​ដែន​បញ្ជាក់​ភាព​ស៊ាំនឹងមេរោគនេះ មានសារៈសំខាន់បំផុត / Lack of COVID-19 Vaccination Means Immunity Passports Essential
សម រង្ស៊ី ៖ យើងត្រូវឈប់ធ្វើទាសករហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារជញ្ជក់ឈាម / Sam Rainsy: "Let us no longer be the financial slaves of shark lending institutions"
Flag Counter