ជំនាញលោក ហ៊ុន សែន ដែលធ្លាប់ធ្វើជាមេទ័ពខ្មែរក្រហម ជំនាញខាងកាប់សម្លាប់ គំរាមកំហែងនេះ វាហួសសម័យហើយ មិនអាចយកវាមកប្រើ ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានទេ។ របប ហ៊ុន សែន ជិតដល់ទីបញ្ចប់របស់វាហើយ។ / Hun Sen who was a Khmer Rouge commander is expert in killing and threats. His expertise is out of date and cannot be used to solve the economic and financial problems facing the country. His rule is coming to an end.

ចែករំលែក ៖​

០៣ មិថុនា ២០២០ / June 03, 2020

Flag Counter