លោក សម រង្ស៊ី លើកឡើងពីកង្វះខាត ២ យ៉ាង ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ប្រទេសក្នុងលោកខាងលិច / Two Flaws in Western anti-COVID Strategies / ASIE - CORONAVIRUS: Les pays occidentaux font fausse route face à la Covid-19

ចែករំលែក ៖​

០១ សីហា ២០២០ / 01 August 2020 

ក្នុងអត្ថបទជាភាសាបារាំងនេះ លោក សម រង្ស៊ី លើកឡើងពីកង្វះខាត ២ យ៉ាង ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ប្រទេសក្នុងលោកខាងលិច។ កង្វះខាតទី១ ទាក់ទងឯកសារធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ ដោយជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ។ កង្វះខាតទី២ ទាក់ទងយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង (vaccin) បង្ការជំងឺ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ពេលណាមានវ៉ាក់សាំងនេះមកដល់។

Image may contain: text that says 'THE KOOTNEETI 1st August 2020 Two Flaws in Western anti-COVID Strategies BY SAM RAINSY SOUTH NOT ENTER COVID-19 POSITIVE no NOT ENTER'https://thekootneeti.in/…/two-flaws-in-western-anti-covid-…/

(*) The Kootneeti (India), 1st August 2020

TWO FLAWS IN WESTERN ANTI-COVID STRATEGIES

By Sam Rainsy

As an observer from a developing country, and a former finance minister of Cambodia, I note with surprise two flaws in the strategies being planned or implemented by Western countries to counter the COVID-19 pandemic and its economic repercussions.

The first concerns measures to remedy the paralysis of air transport and the collapse of international tourism. The second relates to the astronomical orders or pre-orders for a hypothetical vaccination made by Western governments in an attempt to quickly inoculate their populations against COVID-19.

I struggle to understand these failings can be squared with rational and good governance.

I- Remedies for the paralysis of air transport and the collapse of international tourism

Faced with the bankruptcies of international air companies and the loss of tens of millions of jobs in tourism, I am surprised to see only bickering and recriminations between governments concerning the opening and closing of borders and the imposition, or otherwise, of quarantine measures for travellers arriving from abroad.

There is, of course, the fear that these travellers may be carrying the coronavirus and so represent a contagion risk. However, consideration of health issues rapidly gives way to polemic and politics when governments differ in their evaluation of the risks of a particular country, or when they demand “reciprocity” in the treatment of travellers coming from or going to partner countries.

While waiting for an overall solution to be found, the different governments are patching together piecemeal measures in splendid isolation, but without any coherence. This sometimes leads to Kafkaesque situations and does nothing to resolve the shared fundamental problems which they should be tackling.

Given the characteristics of COVID-19, there is a simple and efficient way to avoid the risks of contagion from international travel: the adoption by all countries concerned of a paper or electronic travel document which we can call a COVID-Free Temporary Certificate, or ‘COFTEC’. This would be a provisional certificate of non-contamination by COVID-19 showing that a person is at least temporarily non-contaminated and non-contagious.

This document could be valid for either 15 days on the basis of a virological test showing non-infection by a coronavirus, or for three months if the virological test is followed by a serological test allowing certification of temporary immunity. Validity for either 15 days or three months would be sufficient to allow most routine international travel to take place, while minimising the risk of contagion.

The COFTEC certificate would have to be presented before boarding. This would give the comfort of a guarantee of health security on the flight and avoid possible quarantine procedures in the destination countries.

Once standardised through international coordination, COFTEC certificates would allow airlines to carry tourists in secure conditions for themselves, the other passengers and the destination countries.

This first proposal is detailed in my article “We need standardised Covid-19 certificates to prevent airline bankruptcies and revive international tourism”, in The Brussels Times on July 29. (1)

II- Rationalising orders and distribution of anti-COVID-19 vaccinations

The race for vaccination has led to a form of panic as well as political and/or financial motives displacing purely public health considerations. Several governments, including those of the US and the UK, have signed agreements worth billions of dollars with pharmaceutical companies to ensure access to astronomical quantities of the vaccinations to be able to inoculate their entire populations as quickly as possible.

The US administration has signed a contract worth $1.95 billion with the pharmaceutical company Pfizer to supply at least 100 million doses. Another company, Moderna, which has just received a billion dollars from the American authorities, says that it can supply 500 million doses per year, and potentially up to a billion, from 2021. Still, the company warns that it “can’t supply the whole planet.” These agreements show that the US does indeed plan to vaccinate its entire population.

The UK has reached an agreement with four American and European suppliers for more than 300 million doses. This will be ample to vaccinate the entire population of 66 million, even if some of the pre-selected vaccinations turn out to be failures.

Are such quantities of vaccination really necessary to overcome the pandemic? Do we really have to vaccinate the entire population of every country to eradicate the sickness?

From a political point of view, the best approach for a rich country would be to vaccinate the whole population as fast as possible, regardless of the financial cost. But from a public health perspective, this approach is wasteful and counterproductive.

The masterful intervention by an American doctor and epidemiologist William Foege to combat smallpox in West Africa in the late 1960s proves the futility of a systematic vaccination campaign for whole populations – even if we assume the existence of effective vaccination. Foege’s historic success in eliminating smallpox was achieved by identifying and immediately isolating those who were sick, and the tight surveillance of those at immediate risk of contamination. Those who were obviously vulnerable to infection were the only ones who needed to be vaccinated. The approach required the vaccination of just 7% to 8% of the population of the countries or regions where he worked, far less than the initial target of 80%, which was impossible for practical and financial reasons.

It’s clear that a mass vaccination campaign targeting a hypothetical “collective immunity” is an illusory prospect and that there is another approach to eliminate COVID-19 which is faster, more logical and less costly. Recall that smallpox killed 2 million people a year before it was globally eradicated in the 1970s.

Foege’s approach remains topical and relevant for the coming vaccination campaigns, all the more so as we now have tracing and tracking technology which is vastly superior to that which existed 50 years ago.

This proposal to reconsider current official approaches is detailed in my article “Learning From Smallpox Eradication in the COVID-19 Era”, in The Geopolitics on July 28. (2)

Sam Rainsy

Image may contain: text that says 'G AVROCHE THAILANDE 1er août 2020 ASIE CORONAVIRUS: Les pays occidentaux font fausse route face à la Covid-19 L'ancien ministre cambodgien des finances Sam Rainsy, leader de l'opposition en exil, suit de très près la crise internationale de la pandémie Covid-19. Gavroche a déjà publié plusieurs de ses contributions, très commentées. Celle ci alerte sur les failles dans les stratégies suivies par les pays occidentaux face au coronavirus. Une tribune de Sam Rainsy'

http://www.gavroche-thailande.com/…/112656-asie-coronavirus…

(*) Gavroche, 1er août 2020

LES PAYS OCCIDENTAUX FONT FAUSSE ROUTE FACE A LA COVID-19

L'ancien ministre cambodgien des finances Sam Rainsy, leader de l'opposition en exil, suit de très près la crise internationale de la pandémie Covid-19. Gavroche a déjà publié plusieurs de ses contributions, très commentées. Celle ci alerte sur les failles dans les stratégies suivies par les pays occidentaux face au coronavirus.

Une tribune de Sam Rainsy

Comme observateur venant d'un pays du tiers-monde (je suis un ancien ministre des finances du Cambodge), je relève avec surprise deux failles dans les stratégies menées ou que s’apprêtent à mener les pays occidentaux pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et ses répercussions économiques.

Dans un monde normalement régi par la rationalité et le bon sens, ces deux failles dépassent mon entendement.

La première concerne les mesures pour remédier à la paralysie des transports aériens et à l’effondrement du tourisme international. La deuxième se rapporte aux commandes ou précommandes astronomiques en quantité et en coût d’hypothétiques vaccins passées par les gouvernements occidentaux pour protéger à brève échéance leurs populations contre la COVID-19.

I- Comment remédier à la paralysie des transports aériens et à l’effondrement du tourisme international?

Devant les faillites fracassantes en chaîne des grandes compagnies aériennes internationales et la perte de dizaines de millions d'emplois dans le secteur du tourisme, je suis surpris de ne voir que reproches et chamailleries entre les gouvernements concernés pour ce qui est de l'ouverture ou de la fermeture des frontières et de l'imposition ou de la non-imposition de mesures de quarantaine aux voyageurs venant de pays étrangers. Il y a certes la suspicion que ces voyageurs venant de l'étranger soient porteurs du coronavirus et présentent des risques de contagion mais les problèmes sanitaires prennent vite une tournure polémique et politique quand les gouvernements diffèrent dans leur appréciation de la situation sanitaire de tel ou tel pays ou quand ils exigent la "réciprocité" dans le traitement des voyageurs venant de pays partenaires.

A défaut de trouver une solution d'ensemble satisfaisante pour tous, les différents gouvernements bricolent des mesures fragmentaires chacun de leur côté, sans cohérence les unes avec les autres, menant parfois à des situations kafkaïennes et ne résolvant en rien les problèmes fondamentaux communs auxquels ils doivent faire face.

Pourtant, compte tenu des caractéristiques de cette nouvelle maladie qu'est la Covid-19, il existe un moyen simple et efficace pour éviter les risques de contagion liés aux voyages internationaux: l'adoption par tous les pays concernés d'un document sanitaire de voyage sous forme papier ou numérique que nous pourrons appeler COFTEC pour Covid-Free Temporary Certificate. Il s’agirait d’un certificat provisoire de non-contamination par la Covid-19 attestant qu'une personne est au moins provisoirement non-contaminée, donc non-contagieuse.

Ce document pourrait être valable soit 15 jours s'il est émis sur la base uniquement d’un test virologique permettant de certifier la non-infection par le coronavirus, soit trois mois si le test virologique est suivi d'un test sérologique permettant de certifier, en plus, une immunité d’au moins quelques mois dans l'état actuel des connaissances. Que la validité du certificat soit de 15 jours ou de trois mois, c'est une durée suffisante pour permettre à la plupart des voyages internationaux prévus habituellement de se réaliser avec une réduction maximale du risque de contagion.

Le COFTEC devrait être présenté avant l’embarquement. Il permettrait ainsi de garantir la sécurité sanitaire du vol et d'éviter des quarantaines possibles dans les pays de destination, ce qui offre une sécurité d'esprit inestimable.

Une fois standardisé par une coordination internationale adéquate, le COFTEC permettrait aux avions de redécoller chargés de touristes voyageant en toute sécurité pour eux-mêmes, pour les autres passagers et pour les pays de destination.

Cette première proposition est détaillée dans l’article "We need standardised Covid-19 certificates to prevent airline bankruptcies and revive international tourism", paru dans The Brussels Times du 29 juillet 2020. (1)

II- Comment rationaliser les commandes et l'utilisation de vaccins anti-COVID-19?

Dans une course folle au vaccin où la panique ou des considérations politiques et/ou financières semblent l'emporter sur des raisons de pure santé publique, plusieurs gouvernements, dont ceux des États-Unis et du Royaume Uni, viennent de signer des accords de plusieurs milliards de dollars avec des sociétés pharmaceutiques pour s'assurer l'obtention de doses de vaccins anti-Covid-19 en quantités astronomiques afin de pouvoir vacciner le plus vite possible l'ensemble de leurs populations.

Un contrat de 1,95 milliard de dollars vient d'être signé entre l'administration américaine et la société pharmaceutique Pfizer pour la fourniture d'"au moins 100 millions de doses de vaccin anti-Covid". La société Moderna qui vient de recevoir un milliard de dollars des autorités américaines, affirme être en mesure de fournir quelque "500 millions de doses par an, et potentiellement jusqu'à un milliard, à compter de 2021", tout en prévenant qu'elle "ne pourra pas approvisionner toute la planète". Ces accords montrent que les États-Unis comptent bien vacciner l'ensemble de leurs populations.

Le Royaume Uni qui a conclu des accords avec quatre fabricants américains et européens est engagé sur près de 300 millions de doses. De quoi vacciner largement toute la population britannique (66 millions d'habitants), même en cas d'échec d'une partie des vaccins présélectionnés.

De telles quantités de vaccin sont-elles vraiment nécessaires pour vaincre la pandémie? Faut-il vraiment vacciner des populations entières, c’est-à-dire tout un chacun dans chaque pays pour éradiquer la maladie?

D'un point de vue politique, la meilleure approche pour un pays riche serait de faire vacciner toute sa population le plus vite possible quel que soit le coût financier de l'opération. Mais d'un point de vue de santé publique, cette approche relève de la gabegie et s'avère contreproductive.

L'approche de William Foege

L'expérience magistrale menée par le médecin épidémiologiste américain William Foege pour combattre la variole en Afrique de l'Ouest vers la fin des années 1960 prouve la futilité d’une campagne de vaccination systématique de populations entières – en supposant l'existence effective d'un vaccin. Le succès éclatant et historique de Foege dans la stratégie d'éradication de la variole a été obtenu par le repérage et l’isolement immédiat des malades et le suivi étroit, presque policier, des personnes ayant pu être contaminées, par cercles concentriques, par ces malades identifiés. Il ne fallait vacciner que ces personnes suspectes de contamination. Cette approche a requis en pratique la vaccination de 7 à 8% seulement de la population totale, bien moins que l'objectif initial de 80% fixé à l'origine mais impossible à tenir pour des raisons pratiques et financières.

On a pu dès lors se rendre compte qu’une campagne de vaccination de masse visant une hypothétique "immunité collective" était vaine et illusoire et qu’il y avait une autre approche plus logique, plus rapide et moins coûteuse pour éradiquer une maladie. Rappelons que la variole tuait quelque deux millions de personnes par an avant son éradication à partir des années 1970.

Dans la lutte actuelle contre la pandémie de la COVID-19 l'approche de Foege conserve toute son actualité et sa pertinence pour toute campagne de vaccination à venir, d'autant que nous disposons maintenant d'outils de repérage, traçage et suivi mille fois plus performants qu'il y a cinquante ans.

Cette deuxième proposition consistant à reconsidérer l'approche officielle des États est détaillée dans l’article "Learning From Smallpox Eradication in the COVID-19 Era", paru dans The Geopolitics du 28 juillet 2020. (2)

Sam Rainsy

___________________________________________

(1) https://www.brusselstimes.com/…/we-need-standardised-covid…/

(2) https://thegeopolitics.com/learning-from-smallpox-eradicati… era/?

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទសម្ភាសន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរី ជុំវិញការវិវត្តន៍ចុងក្រោយ នៃស្ថានការណ៍នយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា។ / Sam Rainsy interview in Khmer language with Radio Free Asia (RFA) on the latest development of the political situation in Cambodia, Sunday 20 September 2020
សន្តិភាព ហ៊ុន សែន គឺជាសន្តិភាពក្លែងក្លាយ រៀបចំដោយឃាតករ និងមេចោរ / Peace of the cemetery under Hun Sen.
លោក សម រង្ស៊ី ប្តេជ្ញាវិលត្រឡប់ មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ឲ្យទាល់តែបាន / Sam Rainsy is determined to come back to Cambodia in the very near future
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី “ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ បច្ចុប្បន្ន នៅកម្ពុជា” / CNRP public forum: «Cambodia present economic and political situation».
អង្គការសហប្រជាជាតិ មិនទាន់បានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួន នៅកម្ពុជា នៅឡើយទេ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសន្តិសុខក្នុងតំបន់ ប្រឈមគ្រោះថ្នាក់​ / UN’s Unfinished Work in Cambodia Leaves Regional Security in Danger
Flag Counter