លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ក្នុងឱកាសខួប ៣ឆ្នាំ នៃការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ លើក្រដាស ដោយអត្តនោម័ត ពីរបបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន​ / Statement by Sam Rainsy on the third anniversary of the paper dissolution of the CNRP. / Déclaration de Sam Rainsy à l’occasion du 3ème anniversaire de la dissolution sur le papier du CNRP

ចែករំលែក ៖​

១៦ វិច្ឆិកា ២០២០ / 16 November 2020

សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​នេះមានអ្នកចូលទស្សនាចំនួន​ ២០០​.០០០​ដង ក្នុងរយៈពេលមិនដល់ ២៤ម៉ោង។

Statement by Sam Rainsy on the third anniversary of the paper dissolution of the CNRP

The dissolution of the Cambodia National Rescue Party (CNRP) by Hun Sen three years ago plunged Cambodia into an unprecedented crisis.

The CNRP saw its 55 National Assembly deputies and 5,007 municipal councillors, including nearly 500 mayors, stripped of their functions. These were redistributed and, in some cases, resold to supporters of Hun Sen. The CNRP’s level of support in the 2013 national parliamentary elections may have been enough for it to gain power in the absence of the large-scale fraud which marred the exercise.

In the name of the Khmer people, the great majority of whom support the CNRP, and in the name of all democrats, I proclaim that we do not recognise the dissolution of the CNRP and that the current regime of Hun Sen is illegitimate.

The only way out of the current crisis is the reestablishment of the CNRP with its full rights as a political party, the return of its elected representatives to their functions and the repayment of the salaries of which they have been deprived for three years.

The pretext for the dissolution of the CNRP was so-called collusion between Mr Kem Sokha and the United States. We hope that the new US administration of President Joe Biden will help to ensure that these false accusations, which weigh on the US as well as on Kem Sokha, are abandoned.

That will open the door to the reestablishment of the CNRP, the reintegration of those who have been elected into their functions and, at the right moment, the organisation of free and credible elections.

The CNRP is dissolved on paper but no-one can dissolve the will of the Cambodian people. I would like to express my admiration for all the members of the CNRP and their local leaders who have kept their organisations intact. Their determination to fight for the national interest has led them to brave Hun Sen’s threats and injustices.

The overwhelming majority of the members of the permanent committee and myself, as interim party leader, will never submit to the diktats of Hun Sen. We will continue to support our compatriots in their claims for liberty, justice and democracy. At the same time, we will continue to work with the international community to mobilise democratic support for our country.

The world is changing fast, and in ASEAN in particular. Those changes, sooner or later, will in turn favour democratic change in Cambodia.

Déclaration de Sam Rainsy à l’occasion du 3ème anniversaire de la dissolution sur le papier du CNRP

La dissolution par Hun Sen du Parti du Sauvetage National du Cambodge, le CNRP, il y a trois ans jour pour jour a plongé le Cambodge dans une crise sans précédent. 55 députés à l’Assemblée Nationale et 5007 conseillers municipaux dont près de 500 maires ont vu leurs fonctions spoliées et distribuées, voire vendues, aux partisans de Hun Sen. Le CNRP qui a obtenu un score très important au scrutin parlementaire de 2013 aurait pu accèder au pouvoir s’il n’y avait pas eu des fraudes de grande ampleur lors de ces élections.

Au nom du peuple khmer qui soutient, dans sa grande majorité, le CNRP, au nom de tous les démocrates, je proclame que nous ne reconnaissons pas la dissolution du CNRP et que le régime actuel de Hun Sen est illégitime.
La seule porte de sortie de la crise actuelle est le rétablissement du CNRP dans ses droits en tant que parti, la réintégration de ses responsables dans les fonctions auxquelles ils ont été élus et le remboursement de leurs salaires spoliés depuis trois ans.

La dissolution du CNRP avait pour prétexte la soi-disante collusion de M. Kem Sokha avec les États Unis. Nous espérons que la nouvelle administration américaine du président Joe Biden veillera à ce que ces accusations mensongères qui pèsent aussi bien sur les États-Unis que sur Kem Sokha soient abandonnées. Cela ouvrira la voie au rétablissement du CNRP, à la réintégration des élus de notre parti dans leurs fonctions et, le moment venu, à l’organisation des élections libres et crédibles.

Le CNRP est dissous sur le papier mais personne ne peut dissoudre la volonté du peuple khmer. 
Je veux exprimer mon admiration à tous les membres du CNRP  et à leurs responsables locaux qui ont conservé intacts leurs organisations et leur esprit de lutte pour le bien du pays allant jusqu’à braver les menaces de Hun Sen et manifester leurs opinions contre les injustices .

Jamais ni l’écrasante majorité des membres du comité permanent ni moi-même Sam Rainsy, en tant que Président par interim, nous ne nous soumettrons  aux diktats de Hun Sen et de sa bande. Nous continuerons nos actions visant à encourager nos compatriotes de l’intérieur à réclamer le liberté, la justice et la démocratie.
En même temps nous continuerons à travailler avec la communauté internationale pour que nos amis démocrates du monde entier apportent  leur soutien aux démocrates de notre pays.

La situation mondiale évolue rapidement en particulier dans les pays de l’Asean. Tôt ou tard, cette evolution favorisera le changement démocratique au Cambodge.

 

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
បទអន្តរាគមន៍លោក សម រង្ស៊ី ជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៣០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ ១៩៩១ ស្តីពីប្រទេសកម្ពុជា / Video in English for the commemoration of the 30th anniversary of the 1991 Peace Agreements on Cambodia
សម រង្ស៊ី៖ "កម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយ ដូចកាលពីឆ្នាំ២០១៨ បើគេមិនឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដំណើរការឡើងវិញទេ" / Sam Rainsy: "Cambodia Doomed to Repeat 2018 Electoral Farce Until Opposition CNRP Reinstated​"
យើងត្រូវទប់ទល់ ហ៊ុន សែន កុំឲ្យបំផ្លាញអនាគតយុវជនខ្មែរ / We must prevent Hun Sen from destroying the future of Khmer youth / Il faut empêcher Hun Sen de détruire l’avenir de notre jeunesse
លោក ញ៉ឹក ជូឡុង៖​ មេទ័ព​ និង​ អ្នក​ការទូត / Nhiek Tioulong: Général et diplomate / Nhiek Tioulong: General and diplomat
គ្មាននរណាអាចយកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោសបានទេ បើនរណាចង់យកព្រះអាទិត្យ ទៅកាត់ទោស អ្នកនោះ នឹងរលាយ ដូចក្រមួនត្រូវថ្ងៃ ! / (*) Nobody can prosecute the sun. Anyone who tries it will burn their fingers, or more.
Flag Counter