ការកាត់ក្តីជាឡប់ឡែ នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅចំពោះមុខតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញ / The sham trials of members of the CNRP leadership at the Phnom Penh tribunal.

ចែករំលែក ៖​

២៤ វិច្ឆិកា ២០២០ / 24 November 2020

Flag Counter