មូលហេតុ នៃការកាត់ក្តីថ្នាក់ដឹកនាំ និងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅចំពោះមុខតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញ នៅពេលនេះ / What is the reason behind the prosecution of CNRP leaders and activists starting today at the Phnom Penh tribunal?

ចែករំលែក ៖​

២៥ វិច្ឆិកា ២០២០ / 25 November 2020

Flag Counter