តើហេតុអ្វីបានជាមិនឃើញឈ្មោះលោក សម រង្ស៊ី ក្នុងគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅថ្ងៃ ០៤ មករា ២០២១ នេះ? (បទសម្ភាសន៍របស់លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយលោក ជុន ចាន់បុត្រ ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរី ថ្ងៃ ០៤ ធ្នូ ២០២០ នេះ បកប្រែជាភាសាបារាំង) / Interview de Sam Rainsy  par Chun Chanboth de Radio Free Asia, le 4 decembre 2020

ចែករំលែក ៖​

០៤ ធ្នូ ២០២០ / 04 December 2020

បទសម្ភាសន៍របស់លោក សម រង្ស៊ី ជាមួយលោក ជុន ចាន់បុត្រ ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរី ថ្ងៃ ០៤ ធ្នូ ២០២០ នេះ បកប្រែជាភាសាបារាំង  / Interview de Sam Rainsy  par Chun Chanboth de Radio Free Asia, le 4 decembre 2020

Question: Dans la liste des dirigeants du CNRP qui devraient retourner au Cambodge le 4 Janvier 2021, il n’y a pas votre nom Sam rainsy. Avez-vous abandonné votre projet de rentrer au Pays?

- Non je n’abandonne pas, ni maintenant ni plus tard le projet de rentrer au pays. Cependant, nous devrions tirer les leçons des évènements du 9 Novembre 2019.  S’il y avait Sam Rainsy dans la délégation du 4 Janvier 2021, Hun Sen ferait tout pour nous empêcher d’entrer dans le territoire,  moi et les autres personnes  qui m’accompagnent. Or, le CNRP n’est pas réduit à la seule personne de Sam Rainsy, les membres de son comité permanent sont hautement compétents et responsables. Ces dirigeants doivent aider à résoudre les problèmes du pays, sans donner  à Hun Sen le prétexte de torpiller leur projet de retour parce que il y a Sam Rainsy dans la délégation.

Question :Et vous? Quand allez-vous retourner au Cambodge ?

- Nous devrions d’abord évaluer la situation. La délégation de Madame Mu Sochua a pour objectif de répondre à la convocation du tribunal qui l’accuse de trahison. Si elle pouvait résoudre un certain nombre de problèmes, et en premier lieu, trouver la justice pour elle-même et pour les autres membres du cnrp qui sont sous le coup du même chef d’accusation, alors nous verrons. Pour le moment je ne veux pas fournir  à Hun Sen l’alibi pour contrer le retour des autres éminents patriotes khmers.

Question: Y a t’il d’autre objectif que la réponse à la convocation du tribunal? En 2019 il était question de réétablissement de la démocratie, de l’arrestation de Hun Sen etc.

- Nous ne devrions pas tout mélanger, car ce serait le plus sûr moyen d’aboutir à une impasse.

L’objectif de Madame Mu Sochua est de répondre à la convocation du tribunal.

Elle est l’une des Vice-Présidents du CNRP. Elle utilise pour ce voyage son passeport americain, son passeport khmer  ayant été invalidé par les autorités de Phnom Penh.

L’autre Vice- President du CNRP, M. Eng Chhay Eang n’a pas d’autre passeport que son passeport khmer, lequel est également invalidé, ce qui ne lui permet pas de voyager.

Compte tenu de tous ces obtacles, ceux qui pourront rentrer le 4 Janvier 2021 le feront .

Ensuite, il y aura un deuxième contingent dont je ferai certainement partie.

Flag Counter