ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈជំនួយអន្តរជាតិ / Procurement of anti-Covid vaccines through international assistance.

ចែករំលែក ៖​

១៤ ធ្នូ ២០២០ / 14 December 2020

Flag Counter