តើហេតុអ្វីបានជាមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃ ជា "ស្តេចទីងមោង"? / Why is the current monarch a "puppet king"?

ចែករំលែក ៖​

៣១ ធ្នូ ២០២០ /  Dec 31, 2020

Flag Counter