"សង្គមនេះ" បទចម្រៀងរេប (Rap) រៀបរាប់ពីរឿងពិតកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជា

ចែករំលែក ៖​

បទចម្រៀងរេប (RAP) "សង្គមនេះ" ច្រៀងដោយ យុវជនខ្មែរ Dymey-Cambo រៀបរាប់ពីរឿងពិតកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជា

Sangkum Nis, Rap Songs, by Khmer youth Dymey-Cambo, tells the truth of the Cambodian society.

"សង្គមនេះ" part 1

"សង្គមនេះ" part 2

Flag Counter